دانلود جزوه، پروژه، کتاب و مقاله
جزوه، پروژه، تحقیق،پایان نامه، مقاله، کتاب و طرح توجیهی 
قالب وبلاگ
چکیده:
هدف: اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.
روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه 20 سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی  EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.
پس از توزیع 120 پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.
نتیجه گیری: در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را  نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

فهرست مطالب: 
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه                                                                                                
1-2) بیان مسئله                                                                                          
1-3) اهمیت موضوع
1-4) اهداف تحقیق
1-5) فرضیه های پژوهشی
1-6) سوال های پژوهشی
1-7) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق 
2-1) پیشینه نظری تحقیق
2-1-1-انقلاب های فناوری
2-1-2-مقایسه انقلابهای فناوری
2-1-3-اهمیت اطلاعات
2-1-4-تعریف فناوری اطلاعات
2-1-5-داده،اطلاعات،دانش
2-1-6-انواع شبکه
2-2) تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت
2-2-1-دیدگاه گروهول
2-2-2-نظریه سیگل و سنا
2-2-3-نظریه پویایی روانی و شخصیت
2-2-4-نظریه کنترل اجتماعی
2-2-5-تبیین رفتاری
2-2-6-تبیین بیوپزشکی
2-2-7-نظریه شناختی
2-2-8-نظریه شناختی_رفتاری
2-2-9-دیدگاه مکتب مبادله
2-2-10-نظریه های رسانه ای
2-2-11-نظریه استفاده و خشنودی      
2-3) پیشینه عملی
2-4) جمع بندی پیشینه
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) روش نمونه گیری
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه آماری      
3-4) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات
3-5) معرفی ابزار پژوهش
3-6) روش تحلیل نتایج
فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق
4-1) نتایج آمار توصیفی
4-1-1-جداول اطلاعات توصیفی
4-2) نتایج آمار استنباطی
4-2-1-جداول اطلاعات استنباطی
فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج
5-1) بحث و نتیجه گیری
5-2) خلاصه تحقیق
5-3) پیشنهادات
5-4) محدودیت ها و مشکلات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كيمبرلي يانگ
پرسشنامه خلق و خو (EAS)
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها و نمودارها

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو , دانلود پایان نامه روانشناسی
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 15:19 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از چکیده:
آن چه پیش رودارید، تحقیقی است پیرامون امتحان هایی که خداوند از انسان می گیرد که از آن به ابتلاء نیز یاد می شود. امتحان الهی ، بر خلاف امتحان های بشر، به خاطر کشف مجهولات نیست ، چرا که همه چیز برای او آشکار است، بلکه برای این است که استحقاق ثواب و عقاب بنده به منصه ظهور برسد، یا درجات بنده عالی تر شود، یا ....
اهمیت این بحث از آن جهت است که بلاها و مصیبت های خانمان سوزی، در طول زندگی، گریبان گیر بشر می شود، که گاه درک علت آنها از توان عقل بشر، فراتر است و ممکن است که انسان های سست ایمان به ورطه شرک و کفر بیفتند، لذا ضرورت روشن شدن این بحث مخصوصا برای نسل جوان به وضوح قابل لمس است. ....

فهرست مطالب:
چکیده     
مقدمه     
فصل اول: کلیات     
گفتار اول: مباحث مقدماتی     
گفتار دوم : مفهوم شناسی     
مفهوم ابتلاء از نظر لفظی     
معنای ابتلاء الهی از نظر اصطلاحی     
فصل دوم: آثار و فوائد ابتلاء     
مقدمه     
1. پرورش روح، تربيت و تكامل انسان     
2. تنبّه و آگاهي     
3. بازشناسي مومنان از منافقان     
4. پاكيزگي از آلودگیها     
5. ترفيع درجه و رسيدن به مقامات بالاتر     
6. رسيدن به نعمت     
7. ظهور افعال، مقياس‏داوري     
8. کیفر و مجازات     
9. تنبيه و تأديب     
فصل سوم: اقسام و موارد امتحان     
مقدمه     
تقسیم بندی آزمايشهای الهى     
الف) آزمايشهای درونی     
ب) آزمايشهای بیرونى     
یک تقسیم بندی دیگر     
دو نکته مهم   
فصل چهارم: نمونه های امتحان الهی      
مقدمه     
گفتار اول: نمونه های قرآنی امتحان الهی از پیامبران الهی (ع)     
حضرت آدم (ع)     
حضرت ابراهیم (ع)
حضرت یونس (ع)
حضرت ایوب (ع)     
حضرت موسی(ع)     
حضرت داوود (ع)     
حضرت سلیمان (ع)     
حضرت یوسف (ع)      
حضرت رسول اکرم (ص)     
گفتار دوم: نمونه های غیرقرآنی امتحان الهی از ائمه اطهار (ع)     
گفتار سوم: نمونه های غیرقرآنی امتحان الهی از علمای راستین     
مقدمه
پست و مقام و ریاست    
آية‏الله سيد حسين كوه‏كمري (ره )    
شيخ انصاري و سعيد العلماء    
بذل جان    
بذل مال    
گفتار چهارم: نمونه های قرآنی امتحان الهی از مردودشدگان    
قارون
بلعم باعورا
فرعون
فصل پنجم: عوامل پیروزی    
مقدمه    
صبر و استقامت
استقامت يا خشونت    
زمينه هاى استقامت    
موارد استقامت    
آثار و نتايج استقامت    
صبر    
1. ياد خدا
2. به ياد داشتن نعمت ها
جمع بندی    
منابع و مآخذ    

موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه امتحان های الهی
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 14:57 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش" خودرگرسیون برداری ساختاری" (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFa) و تجزیة واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزآینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تغییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیداً افزایش می یابد. و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند مدت توضیح می دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
2-1- بیان مسئله
3-1- فرضیات تحقیق
4-1- سوالات تحقیق
5-1- اهداف تحقیق
6-1- متغییرهای تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2- بررسی نفت خام
3-2- تجربه تازه تورم
4-2- اقتصاد نفت
5-2- دلايل قيمت‌هاي بالاي نفت چيست؟
6-2- غرب نگران قطع نفت ايران نيست
7-2- تقاضا براي بشکه هاي ايران 
8-2- ارزيابي مواجهه 
9-2- ژاپن ؛بزرگترين مصرف کننده نفت ايران 
10-2- توزيع جغرافيايي صادرات نفت ايران
11-2- درآمد نفتي ايران در سال گذشته؛ ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار
12-2- افزايش صادرات نفت ايران به 4.4 ميليون بشکه در روز
13-2- تقاضاي جهاني نفت دو برابر خواهد شد
14-2- نفت، ايران و آمريکا 
15-2- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران
1-15-2- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال 
2-15-2- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی
16-2- پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز
1-16-2-  از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان
2-16-2- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک
3-16-2-  استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی
4-16-2- واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت استفاده در مواقع اضطراری به رقبای منطقه ای
5-16-2- بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی
6-16-2- استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن
17-2- تاریخچه اکتشاف نفت در ایران 
18-2- مبانی نظری تحقیق
19-2- پیشینه تجربی تحقیق
1-19-2- مطالعات خارجی
2-16-2- مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- معرفی داده ها
2-3- روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصادی
3-3- روش تحقیق
4-3- آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل (SVAR (6
2-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی
3-4- تجزیة واریانس
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری
2-5- ارائه پیشنهادات
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد , پایان نامه اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران, پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 14:24 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی مبانی و اصول مصادیق و راهبردهای جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات انجام شده است. جهاد از مفاهیم ارزشی و بسیار مهم در متون دینی می باشد. ترکیب جهاد و حماسه اقتصادی تلاش های و اقدات خارج از حد معمول مسلمانان است که در خصوص مسائل معیشتی مانند تولید و توزیع و مصرف انجام، و با رویکرد معنوی برای رشد جامعه ی اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمنان صورت می گیرد.  در قرآن و سنت اقتصاد مساله ای مهم می باشد که نه به عنوان هدف، بلکه به منزله وسیله ای ای برای رشد و تکامل انسان و رسیدن  به تقرب الهی طرح شده است. قرآن کریم و روایات اسلامی راهنمایی های ارزنده ای پیرامون پیوند اقتصاد و معنویت ارائه نموده اند جهاد و دفاع اسلامی از همان ا بتدا چند بُعدی است از توصیه های قرآن به مومنان داشتن روحیه ی جهادی و حماسی در فعالیت های اقتصادی است. به خصوص در شرایطی که دشمنان اسلامی از طریق تحریم ، تجاوز به منابع، کارشکنی و استثمار ، مانع تراشی های اقتصادی  سعی در پیشگیری از رشد و کمال جوامع اسلامی دارند. در قرآن و متون اسلامی توحید و معاد باوری به عنوان مبانی جهاد اقتصادی معرفی شده اند همچنین ارزشمندی کار و تلاش، عدالت گستری، استقلال و عزت، تفکر جمعی و مشارکت عمومی، بصیرت و دشمن شناسی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی از اصول مهم جهاد و حماسه قلمداد شده است . برای جهاد و حماسه ی اقتصادی در قرآن و سنت مصادیق فراوانی بیان شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از : همت و کار مضاعف، سرعت و سبقت در تلاش های مثبت، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی. از رهنمود های قرآن و سنت در ارتباط با راهبرد ها و شیوه های اجرایی حماسه و جهاد اقتصادی ، ترویج ارزش کار و کار آفرینی است. همچنین قرآن و روایات به ما می فهماند که باید مسلمانان از تنبلی و روی آوری به مشاغل کاذب بپرهیزند. ...

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
1-2- اهداف تحقیق
1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق
‌1-4- پیشینه و  نوآوری  تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6-  فرضیات تحقیق
1-7- نوع و روش پژوهش
1-8- تعریف واژه ها
فصل دوم: مبنی و مفهوم اصول جهاد و حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات
2-1- مبانی در لغت واصطلاح 
2-2- توحید مبنای حیات مؤمن
2-3- اقتصاد توحید محور 
2-4- ربوبیت الهی در نظام هستی 
2-5- رابطه رزاقیت
2-6- ولایت پذیری جلوه ای از توحید
2-7-  معاد باوری  ونقش آن 
2-8- مفهوم معادباوری
2-9- اقتصاد ومعاد باوری
2-10- معاد جهت دهي به احساسات خيرخواهانه 
2-11- اصول حماسه وجهاد اقتصادی  
2-12- معانی و مفهوم اصول
2-13- تفاوت مبانی و اصول در ارتباط با  جهاد و حماسه اقتصادی 
2-14- برخی اصول اقتصادی در قرآن 
2-14-1-  ارزشمندی کار وتلاش 
2-14-1-1- سعی و تلاش در قرآن   
2-14-1-2- کار وتلاش در سیره معصومین (ع) 
2-14-2- پیشرفت و عدالت
2-14-3- استقلال وعزت طلبی
2-14-4-  تفکر جمعی ومشارکت عمومی
2-14-5- بصیرت ودشمن شناسی
2-14-6- نظارت اقتصادی
فصل سوم: مصادیق جهاد اقتصادی از نظر قرآن و سنت
3-1- همت وکار مضاعف در قرآن
3-1-1- واژه سعي 
3-1-2- بلند همّتی
3-1-3- واژه سرعت وسبقت
3-1-4- پر هیز از تنبلی 
3-2- همت و کار مضاعف در بیانات مقام معظم  رهبری
3-3- مبارزه با مفاسد اقتصادی 
3-4- برخی از مفاسد اقتصادي
3-4-1- مبارزه با ربا
3-4-2- ظلم و بی عدالتی
3-2-5-  قوانین نامناسب و ناپایدار
3-5- عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی 
فصل چهارم: راهبردهای جهاد و حماسه اقتصادی از منظر قرآن و روایات
4-1- راهبرد های جهاد و حماسه اقتصادی 
4-1-1- ترویج ارزش کار و کار آفرینی 
4-1-2- پیشگیری از بروز مشاغل کاذب
4-1-3- رهنمود های  کار آفرینی در قرآن کریم
4-1-3-1- تشویق به کار
4-1-3-2- معرفی برخی مشاغل در قرآن
4-1-3-3- رهنمودهای ده گانه كارآفرینی با الهام از سیره پیامبر (ص) 
4-1-3-3-1- ضرورت آموختن یك كار و پیشه‏ 
4-1-3-3-2-  زمان شناسی‏
4-1-3-3-3- سستی گریزی‏ 
4-1-3-3-4- تداوم و استواری‏
4-1-3-3-5- سودرسانی‏ 
4-1-3-3-6- كسب دانش و مهارت لازم‏ 
4-1-3-3-7- رابطه دوستانه و صحیح
4-1-3-3-8- صداقت حرفه‏ای‏ 
4-1-3-3-9- پشت کار 
4-1-3-3-10- خلاقیت
4-2- ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
4-2-1- حفظ و تقویت روحیه ی جهادی 
4-3- استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی
4-3-1- حمایت از تولید ملی
4-3-2- مدیریت مصرف
4-4- تو سعه ی اخلاق  و بصیرت اقتصادی
4-4-1- اتقان در عمل
4-4-2- تخصص و تعهّد
4-4-3- انضباط اقتصادی  
4-4-4- پرهیز از اشرافیگری
4-4-5- بصیرت اقتصادی
4-4-6- آموزش نیروها
4-4-7- ترویج  وتقویت معنویات در جامعه
4-4-8- تصحیح انگيزه ها
4-4-9- امر به معروف و نهی از منکر
4-5- جهاد اقتصادی  حرکتی دائمی و مستمر
4-5-1- صبر و استقامت
4-5-2- پیگیری در کار
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری وارئه پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات  
منابع  و مآخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در, پایان نامه ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 14:22 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
با توجه به اهميت بهره برداري از منابع گازي مطالب گرد آوري شده مراحل تصفيه و فرآوري گاز را به بهينه ترين و عملي ترين روشها مورد بررسي قرار داده است و ابتدا شرح تسهيلات شبكه جمع آوري سر چاهي كه شامل خطوط اصلي لوله كشي و انتقال و گودال سوخت و سيستم توپك راني سر چاهي و سيستم تزريق مواد شيميايي سر چاهي مي باشد.
سپس شرح واحد هاي اصلي مي باشد از جمله محفظه هاي دريافت كننده توپ و لخته گير ها براي جداسازي مايعات گازي و آب و تفكيك كننده هاي ورودي و سيستم نم زدايي براي گرفتن باقي مانده آب و بخار آب از گاز و در آخر برج هاي نم زدايي و سيستم بازيابي و تغليظ گلاكول.
در بخش دوم شيرين سازي گاز توسط آمين ها و كربنات ها و حلال هاي فيزيكي و استفاده از بستر هاي جامد و فرايند هاي مستقيم با ارائه جداول و فرمول هاي شيمي واكنش و در بعضي قسمت ها نمودار فرايند ارائه شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه 
شرح تسهيلات شبكه جمع آوري چاهاي گازي
گودال سوز 
سيستم توپك راني سرچاهي
سيستم تزريق مواد شيميايي سرچاهي
شرح واحدهاي اصلي تصفيه و فرآوري گاز
لخته گيرها
تفكيك كننده هاي ورودي سيستم نم زدايي
سيستم نم زدايي
برجهاي نم زدايي
سيستم بازيابي و تغليظ كلايكول
فصل اول (كليات)
گازترش
لزوم شيرين سازي گاز ترش
سولفيد هيدروژن
دي اكسيد كربن
مركاپتانها
سولفيد كربنيل و دي سولفيد كربن
آب
نيتروژن
جدول (1-1)غلظت مجاز سولفيد هيدروژن در زمانهاي تماس مختلف
مشخصات استاندارد گاز طبيعي
توليد گوگرد
فرآيندهاي شيرين سازي گاز ترش
جدول (4-1) مقايسه قابليتهاي فرآيندهاي شيرين سازي
فصل دوم (شيرين سازي گازها)
شيرين سازي گازها بوسيله آمين ها
آمين ها
آمين هاي الفاتيك
حلالهاي فرموله شده
عمل جذب گازهاي اسيدي بوسيله آمين ها
MEA
DEA
TEA
MDEA
DIPA
DGA
DIPAM,DETA
نمودار فرآيند
INLET SEPARATOR
CONTACTOR
FLASH TANK
فيلترهاي الكتريكي
فيلترهاي كربني
STRIPPER
RECLAIMER
نمودار فرآيندSPLIT STREAM
مشكل FOAMING
اتلاف و آمين ها
ماندگي
تبخير
تجزيه شيميايي 
خوردگي
محاسبات ساده تصفيه با آمين ها
فصل سوم (شيرين سازي بوسيله كربناتها)
فرآيند كربنات پتاسيم داغ
شيمي فرآيند IIOC
نمودار فرآيند HPC
مشكلات عملياتي
محلولهاي فعال شده 
فرآيند GIAMMARCO-VETROCOKE   براي جذب CO2 
فرآيند ALKAZID
فصل چهارم (شيرين سازي گازها لا حلالهاي فيزيكي)
حلال فيزيكي
فرآيند شستشو با آب
فرآيند FLOUR
نمودار فرآيند SELEXOL
شرح فرآيند SELEXOL
فرآيند PVRISOL
فرآيند SEP ASOLY MPE
مقايسه و انتخاب حلالهاي فيزيكي
جذب انتخابيH2S
كاربرد حلالهاي فيزيكي
ديگر حلالهاي فيزيكي
فرآيند SOLFINOL
فصل پنجم (استفاده از بسترهاي جامد)
عمل جذب سطحي
خصوصيات غربالهاي مولكولي
غربالهاي مولكولي مناسب براي شيرين سازي گازها
عمليات تصفيه با غربالهاي مولكولي
جذب
بازيابي بستر
پارامترهاي موثر در عملكرد بستر جذب
اصلاح فرآيند تصفيه با غربال مولكولي
فرآيند اكسيد آهن اسفنجي
نمودار فرآيند
مشكلات عملياتي
فرآيندهاي تبديل مستقيم
فرآيندهاي محلول آهن
بهينه سازي 
چكيده مطالب

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گاز های طبیعی, پایان نامه مهندسی شیمی
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 23:13 ] [ dlxco & masbi ]
پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي با موضوع: 
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

پيشگفتار:

ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن در دستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.
ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.
از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.
ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي‌ تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده.

فهرست مطالب:
پيشگفتار    
فصل اول- عنوان تحقيق 
عنوان تحقيق    
1- عنوان تحقيق
2- طرح مسئله    
3- اهميت و ارزش تحقيق    
4- علت و هدف از انتخاب موضوع    
5- سوالات تحقيق    
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها    
7- سابقه تاريخي موضوع
8- روش تحقيق    
9- حيطه تحقيق    
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق    
فصل دوم- پيشينه پژوهش 
پيشينه پژوهش    
تئوريهاي مديريت    
تئوري انتظار جذابيت    
نظريه برابري    
تئوري تقويت اسكز    
نظريه تعيين هدف    
نظريه تناسب شغل با شخصيت     
نكات اصلي الگوي مزبور
تئوري دو عاملي هرز برگ    
الگوي ويژگيهاي شغلي     
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت     
كاربرد نظريه هاي انگيزش    
شناسايي تفاوتهاي فردي    
هدف و نتيجه    
مشاركت افراد در تصميم گيريها    
رابطه پاداش با عملكرد    
رعايت اصل برابري حقوق    
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش
تاريخچه ارزشيابي عملكرد
تعاريف ارزشيابي
در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي     
ضرورت و اهميت ارزشيابي
اهداف ارزيابي عملكرد     
برنامه ريزي نيروي انساني
كارمند يابي و انتخاب
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي     
آموزش و تربيت كاركنان     
تعيين مسير شغلي
حقوق و مزايا
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
نظريه هاي ارزيابي     
انواع ارزيابي     
ارزيابي سرپرست مستقيم     
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر     
ارزيابي گروهي     
ارزيابي از طريق خود سنجي     
عوامل موثر بر ارزيابي     
شاخص هاي ارزيابي     
مراحل ارزيابي     
ويژگي هاي ارزشيابي     
روشهاي ارزشيابي     
3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري
روش مقياس     
عامل سنجي     
روش ثبت و قايع حساس     
روش توصيفي     
روش قياسي (استانداردهاي كار)     
روش درجه بندي     
مقايسه دو به دو
توزيع اجباري     
انتخاب اجباري     
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف     
روش بررسي داخلي     
روش ارزيابي گروهي     
مصاحبه پاياني     
موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني     
موانع رواني و رفتاري     
عينيت نداشتن     
تعميم (اثر هاله اي)     
سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري     
تازگي     
مقابله     
محاكمه  بجاي ارزيابي     
تعصبات شخصي ارزياب     
موانع فني واجرايي     
نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي     
عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي     
ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد     
فصل سوم- روش انجام تحقيق
روش انجام تحقيق     
فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات 
بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده     
بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه     
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها
پيشنهادات     
پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي     
منابع و ماخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مدیریت
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآ, پایان نامه مدیریت صنعتی
[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 22:29 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی با عنوان ریشه یابی عدم توسعه توریسم (مورد مطالعه طبیعت گردی شهرستان خوانسار)

چکیده:
براساس داده های تحقیقاتی و پژوهش های جدید و با ورود به قرن بیست و یکم، صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها به بزرگترین منبع درآمد ارزی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در جهان کنونی، صنعت گردشگری، سومین پدیده اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه، پس از صنعت نفت و خودروسازی است که برای بسیاری از کشورها درآمد ارزی چشمگیری به همراه دارد و پیش بینی می کنند تا سالهای اولیه هزاره سوم میلادی این صنعت حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. یکی از راهکارهای ضروری جهت گسترش صنعت توریسم، شناسایی هرچه کاملتر مناطق مستعد گردشگری طبیعت و برنامه ریزی دقیق جهت کشف سرمایه های این مناطق می باشد. تحلیل سرمایه های مزبور به گونه ای علمی، همراه با رعایت مسائل زیست محیطی، ضرورت دنیای امروز است. اکوتوریسم به عنوان نوعی جدید از توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است به نحوی که با هدایت گردشگران به بهره برداری صحیح از منابع مقصد، امکان بهره مندی آیندگان را نیز فراهم می آورد.
هدف از این پژوهش معرفی و بررسی موانع و مشکلات شهرستان خوانسار و طبیعت گردی آن جهت پیشبرد و جذب گردشگران به این منطقه می باشد. این پژوهش بر اساس هد ف کاربردی و روش تحقیق  توصیفی- موردی است و برای انجام آن از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش شناسایی مشکلات و موانع توسعه اکوتوریسم در شهرستان خوانسار و ارائه پیشنهاداتی برای بهره مندی صحیح و بهینه از طبیعت این شهرستان می باشد.
این پژوهش در 5 فصل ارائه گردیده است که در فصل اول آن، به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق به طور اجمالی و تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته  در تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته و فعالیت های صورت گرفته در زمینه طبیعت گردی در چند منطقه و در سطح خود شهرستان بررسی شده است و در ادامه به معرفی انواع طبیعت گردی، طبیعت گردی و جهانی شدن، طبیعت گردی و توسعه پایدار و نقش سازمانها در طبیعت گردی پرداخته شده است. در فصل سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه پژوهش، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی، روشهای جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده و سپس به معرفی کامل شهرستان خوانسار، پیشینه و موقعیت جغرافیایی، آثار باستانی و منابع اکوتوریسمی آن پرداخته شده است. در فصل چهارم فرضیات تحقیق را به منظور تایید یا رد فرضیه مورد بررسی قرار داده است. و نهایتا در فصل پنجم پس از نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارهای اکوتوریسمی در جهت ارتقا اکوتوریسم شهرستان ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بیان موضوع
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3 اهداف تحقیق 
1-4 سوالات و فرضیات تحقیق
1-5 روش و چارچوب نظری تحقیق
1-6 اصطلاحات و واژه ها
1-7 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1 مفاهیم نظری
2-1-1 جهانگردی 
2-1- 2  اکوتورسیم (طبیعت گردی)
2-1-3  گونه های مختلف  طبیعت گردی
2-1-4  آیین نامه طبیعت گردی2/5/1384
2-1-5 اکوتوریسم و جهانی شدن
2-2 پیشینه پژوهش
2-2-1- "بررسی موانع و مشکلات صنعت گردشگری"(طبیعت گردی شهرستان سمیرم)
2-2-2- " بررسی موانع و مشکلات اکوتوریسم یاسوج"
خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقیق 
مقدمه
3-1 هدف تحقیق علمی 
3-2 انواع تحقیقات علمی
3-2-1 فرایند تحقیق علمی
3-3 روشهای گردآوری اطلاعات
3-4 روشهای اجرایی در این پژوهش
3-5 قلمرو مکانی تحقیق
خلاصه فصل
فصل چهارم: معرفی شهرستان خوانسار
مقدمه
4-1 معرفی خوانسار
4-2 جغرافیای طبیعی
4-3 آب و هوا
4-3-1 رطوبت نسبی 
4-3-2 میزان بارندگی
4-3-3 درجه حرارت 
4-4 ژئومورفولوژی
4-4-1 رشته کوه خوانسار
4-5 منابع آب
4-5-1 آب های جاری و سطحی
4-5-2 آب های زیرزمینی
4-6 پوشش گیاهی
4-6-1 گزانگبین (گز علفی) 
4-6-2 گلستان کوه - لاله های واژگون
4-7 زندگی جانوری
4-7-1 پرورش زنبور عسل
4-8 تاریخ و آثار باستانی خوانسار
4-8-1 بقعه پیر (بابا پیر) 
4-8-2مدرسه مریم بیگم صفوی
4-8-3 مسجد جامع
4-8-4مقبره حلیمه و نرگس (دختران بکر) 
4-8-5 امامزاده سید صالح قصیر (اول) 
4-8-6-مسجد آقا اسدالله
4-8-7 پل ساسون (ساسان)
4-9 هنرهای دستی
4-9-1 قاشق تراشی
4-9-2 چیت سازی
4-9-3 کوزه گری
4-9-4 عصاری
4-9-5 فرش بافی
4-10  نقش شهر خوانسار
4-11 نقاط قوت، ضعف و مشکلات
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
5-1 نتیجه گیری
5-2 راهکارها
5-2-1 راهکارهای مدیریت جهانگردی
5-2-2 راهکارهای قانونی
5-2-3 ارائه ی پیشنهادها برای سایر محققین 
5-3 کاربرد نتایج تحقیق
خلاصه فصل
فهرست منابع
فهرست منابع اینترنتی 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ریشه یابی عدم توسعه توریسم, پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 23:14 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در این تحقیق ضمن بررسی تاثیر کمپرسیون عصب سیاتیک بر دژنراسیون مرکزی در هسته گراسیلی بصل النخاع، اثرات تزریق صفاقی سیلیکات های با منشا آلی (عصاره گیاه دم اسب) و معدنی (متا سیلیکات سدیم) بر دژنراسیون مرکزی در این هسته مورد مطالعه قرار گرفته است.
 
فهرست مطالب:
    چکیده
    پیشگفتار
    هدف
    تاریخچه
فصل اول: دستگاه عصبی
    دستگاه عصبی
    بافت عصبی
    ساختار نورون
    انواع نورون
    سلول های نوروگلیا
    سیستم عصبی مرکزی
    تکامل جنینی سیستم عصبی در انسان
    نخاع
    اعصاب نخاع
    طناب خلفی نخاع
    طناب طرفی نخاع
    طناب قدمی نخاع
    بصل النخاع
    نمای خارجی بصل النخاع
    هسته ها و راه های عصبی مرتبط با بصل النخاع
    راه های نزولی
    راه های صعودی
    ارتباط هسته های بصل النخاع با مخچه
    سیستم عصبی محیطی (PNS)
    فیبر عصبی
    انتقال اکسونی
فصل دوم: ضایعات اعصاب محیطی
    دژنراسیون والرین در اعصاب محیطی
    تفاوت های اثرات ناشی از قطع عصب در سیستم عصبی مرکزی و محیطی
    عوامل موثر در ایجاد ضایعه در اعصاب محیطی
    تقسیم بندی ضایعات عصبی
فصل سوم: فرایند ترمیم در اعصاب محیطی
    ترمیم اکسون در اعصاب محیطی
    نحوه ترمیم اکسون
    تغییرات رتروگرید به دنبال ضایعات اعصاب عصبی
    آتروفی ترانس نورونال یا تحلیل بین نورنی
    مکانیسم های مولکولی موثر در ترمیم اعصاب محیطی
    عوامل موثر در تغییر اسکلت سلولی در حین ترمیم اعصاب محیطی
فصل چهارم: ویژگی های گیاه دم اسب
    ویژگی های گیاهان جنس اکوزیتوم
    محل های رویش گیاه دم اسب
    مشخصات گونه اکوزیتوم تلماتیا
    ترکیبات شیمیایی
    خواص درمانی گیاه دم اسب
    طرز تهیه و روش های استفاده از گیاهان دارویی
    طرز تهیه و روش های استفاده از گیاه دم اسب
فصل پنجم: مواد و روش ها
    حیوانات آزمایشگاهی
    جمع آوری گیاه دم اسب و نحوه عصاره گیری آن
    روش جراحی حیوانات آزمایشگاهی
    نحوه تزریق و میزان تزریق عصاره گیاه دم اسب ومتا سیلیکات سدیم
    نحوه نمونه برداری
فصل ششم: نتایج
فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری
    پیشنهادات
    منابع 

موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه سیستم عصبی, Nervous System, فرایند ترمیم اعصاب محیطی
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 23:31 ] [ dlxco & masbi ]
پیشگفتار:
ميكرو كنترلر AVR به منظور اجراي دستورالعملهاي قدرتمند در يك سيكل كلاك(ساعت) به اندازه كافي سريع است و مي تواند براي شما آزادي عملي را كه احتياج داريد به منظور بهينه سازي توان مصرفي فراهم كند.
ميكروكنترلر AVR بر مبناي معماري  RISC (كاهش مجموعه ي دستورالعملهاي كامپيوتر) پايه گذاري شده و مجموعه اي از دستورالعملها را كه با 32 ثبات كار ميكنند تركيب مي كند.
راه حلهايي كه AVR پيش پاي شما مي گذارد، براي يافتن نيازهاي شما مناسب است:
با داشتن تنوعي باور نكردني و اختيارات فراوان در كارايي محصولات AVR، آنها به عنوان محصولاتي كه هميشه در رقابت ها پيروز هستند شناخته شدند.در همه محصولات AVR مجموعه ي دستورالعملها و معماري يكسان هستند بنابراين زماني كه حجم كدهاي دستورالعمل شما كه قرار است در ميكرو دانلود شود به دلايلي افزايش يابد يعني بيشتر از گنجايش ميكرويي كه شما در نظر گرفته ايد شود مي توانيد از همان كدها استفاده كنيد و در عوض آن را در يك ميكروي با گنجايش بالاتر دانلود كنيد.

مقدمه:
به دلیل اهمیت میکروکنترلرهای AVR، دراین فصل برآنیم که در ارتباط با این میکروهاو نوع ATMEGA 8 ، مطالبی را ارایه دهیم. از این رو در ادامه مشخصات، پایه ها، رجیسترهای داخلی و وظایف آنها و امکانات این میکروها را به طور کامل شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ای بر میکروکنترلر Atmega 8
پیشگفتار
1-1 میکروهای سریavr و ویژگی ها
1-2 حافطه؛برنامه وداده غیرفرار
1-3 خصوصیات جانبی
1-4 خصوصیات ویژه میکرو
1-5 انواع بسته بندی وتعداد پایه ها
1-6 شکل وشرح میکرو بسته بندی نوع  pdip
1-7 منابع تولید کلاک سیستم
1-8 انواع منابع تولید کلاک در avr
1-9 طریقه اتصال نوسان ساز به میکرو
1-10 فیوز بیت های دیگر این میکرو
1-11 دیگر خصوصیات
فصل دوم: آشنایی با زبان برنامه نویسی bascom
2-1 توضیح مختصری درباره زبان برنامه نویسی bascom
2-2 تشریح منوهای برنامه
2-3 مراحل نوشتن یک برنامه
2-4 استفاده از پورتها در محیط بسکام
2-5 دستورات مربوط به پورتها
2-6 دستورات حلقه وپرش
2-7 آموزش Lcd
2-8 راه اندازی Lcd  در محیط بسکام
2-9 نوشتن فارسی روی Lcd
2-10 بدنه یک برنامه در محیط بسکام
2-11 دستورات ایجاد تاخیر
2-12 زیر برنامه ها و فراخوانی توابع
2-13 برنامه مدار
فصل سوم: فیبر مدار چاپی
3-1 فیبر مدار چاپی چیست
3-2 کاربرد مدار چاپی چیست
3-3 طریقه آماده نمودن وتمییز کردن فیبر مدار چاپی
3-4 طریقه خشک کردن فیبر مدار چاپی
فصل چهارم: تشریح سخت افزار پروژه
مقدمه
4-1 معرفی قطعات مدار
4-2 تعریف pwm
4-3 شماتیک مدار
پیوست   

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه تغییر دور فن توسط تغییرات دما, پایان نامه کامپیوتر
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 15:48 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده تحقيق: 
بالا بودن جمعيت جوان كشور اين واقعيت مهم را گوشزد مي كند كه براي فراهم آوردن اثري مناسب جهت رشد اين گروه سني در همه جهات زندگي همه ما مسئول و معتقديم. بنابراين لازم است والدين ، معلمان، استادان، مديران نهادهاي آموزشي و پرورشي و بطور كلي همه مسئولان كشور مهمترين و اساسي ترين وظايف خود را پيرامون رفع نيازهاي ضروري و آينده اين قشر عظيم متمركز سازند روشن است كه اگر حركات تفكرات و تصميمات بسيار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسير و جايگاه منطقي خود قرار نگيرند ممكن است اين امر عواقب و عوارض وخيمي را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است دانش آموزان كه گرفتار نارسايي اخلاقي و رفتاري هستند به كمك و ياري نياز دارند لذا بايستي ريشه هاي اين نارسائيها شناسايي شده و راههاي كاهش و نهايتا درمان آنها مشخص گردد. 
 پرخاشگري كه به صورت رفتارهاي پرخاشگرانه مشخص مي شود ناشي از محروميتها و كمبودهاي فرد مي باشد محيط و افرادي كه فرد با آنها در ارتباط است نقش موثري در اين فرآيند دارند هدف از اين پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي و غير روشهاي مناسب جهت تعديل اين رفتار مي باشد. 
در اين تحقيق به عوامل متعددي نظير نقش والدين وضع اقتصادي خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگي و شيوه رفتار دانش آموزان با همكلاسيها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبيشتر مطالعاتي كه تا كنون انجام شده مربوط به عوامل ايجاد و تداوم پرخاشگري مي باشد گاهي پرخاشگري حالتي هيجاني دارد و براي جلب توجه و يا هنگام خشم و ابزار مي شود يا استفاده از اقدامات منطقي و منظم مي توان پاسخهاي پرخاشجويانه را از طريق رههاي غير مستقيم به رفتاري مطلوب تبديل كرد نقش معلم در اين فرايند از اهميت ويژه اي برخوردار است و چون پرخاشگري از راه تقليد قابل يادگيري است لذا معلم و همكلاسيها مي توانند نقش مناسبي را ايفا نمايند. 
 
فهرست مطالب:
چكيده تحقيق                                                                                                 
فصل اول
مقدمه                                                                                                          
بيان مساله پژوهش                                                                                           
اهميت و ضرورت مساله                                                  
اهدف ويژه پژوهش                                                                                          
سوالات يا فرضيه                                                                                             
فرضيه                                                                                                          
تعريف متغيرها                                                                                               
تعريف عملياتي                                                                                                فصل دوم
جامعه آماري                                                                                              
نمونه تحقيق                                                                                                  
نوع تحقيق                                                                                                     
روش نمونه گيري                                                                                       
ابزار اندازه گيري                                                                                             
طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل                                                             
فصل سوم
يافته هاي پژوهشي                                                                                         
مقدمه                                                                                                          
جامعه آماري معلمين مشهد                                                                             
جدول سوالات پرسشنامه                                                                                
جدول آماري يك                                                                                              
جدول آماري دوم                                                                                              
جدول آماري سوم                                                                                            
...
...
...
جدول آماري نوزدهم                                                                                      
جدول آماري بيستم                                                                                        
فصل چهارم
بيان مسئله پژوهش                                                                                       
تجزيه و تحليل داده ها                                                                                   
محدوديت پژوهش                                                                                          
پيشنهاد و كاربردهاي پژوهشي 

 دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه شناخت عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموزا, عوامل پرخاشگری دانش آموزان
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 15:21 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده
فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.
طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی طلاق به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهکارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اثرات و عوارض طلاق
آثار اجتماعی طلاق
عوامل مؤثر بر طلاق
راه حل مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
طلاق از دیدگاه اسلام
طلاق از دیدگاه قرآن
طلاق از دیدگاه مسیحیت
تاریخچه طلاق
طلاق و انواع آن
پیشینه تحقیق
مدل
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و متغیر ها
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
نحوه انجام کار
جامعه آمار ی
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها
پیشنهادات
پرسشنامه
منابع و مأخذ

 

پایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

پایان-نامه-عملی-اثرات-وعوامل-مؤثر-بر-طلاق-در-خانواده-هاپایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها؛فراموش نكنيم كه طلاق يك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانيم. كودكان قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه عملی اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانوا
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 23:25 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد.
تحقيق داراي 5 فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است.
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است. 
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 8 بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در كشور- اثرات جهانگردي و حضور توريست در كشور- امنيت و تأثير جهانگردي بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردي- روش جاري و تخلفاتي كه عليه و توسط توريست در كشور انجام مي شود- آمار مربوط به توريست ها و علل عقب ماندگي صنعت توريسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.
 
مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته            پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی  کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.
 
مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.
 
اهمیت مسئله پژوهش
با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد مي شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.
 
منابع و مآخذ:
1- نگاهي به مسائل امنيتي ايران، محمد رضا تاجيك، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران 1380
2- امنيت ملي و نظام بين المللي، دكتر جليل روشن دل، انتشارات سمت، تهران 1374
3- مقاله نقدي بر راهبردهاي بازاريابي برنامه ملي توسعه گردشگري، محمد احساني
4- مقاله جهانگردي، امنيت و توسعه، دكتر علي رحيم پور
5- مقاله بررسي عوامل مؤثر به ورود جهانگردان خارجي از ديدگاه آمار، سيسمين جعفر آبادي 
6- نگاهي تازه به گردش گري، حسين باهر
7- مقاله حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در ايران، غلامرضا كاميار
8- ورود گردشگران بين المللي به ايران، سيسمين جعفرآبادي، بهار 1384
9- پايان نامه گردشگري و بزهكاري، حسين موسي زاده عباسي، 1381
10- پايان نامه نقش مردان و نيروي انتظامي در توسعه جهانگردي و ايران گردي، مصطفي فيروز فر، دانشگاه پليس 74
11- مصاحبه با سروان نبوي فر مسئول دايره جهانگردان اداره حراست ويژه، اداره كل اتباع خارجه
12- مصاحبه با دكتر علي رحيم پور، از مديران كل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
13- استفاده از آيات موجود در قرآن كريم
14- استفاده از نهج البلاغه
 
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                      
فصل اول 
کلیات
مقدمه                                                                                                     مسأله پژوهشی                                                                                             اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                اهداف پژوهش                                                                                        پرسش های تحقیق 
تعاریف و اصطلاحات                    
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش                                                                                  
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش                                                                                             
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                                                     بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                      
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                              بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست                  بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                     بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست    
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور        
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                         فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری                                                                                               پیشنهادات                                                                                               فصل ششم  
منابع و مآخذ و پیوست 
منابع و مآخذ                                                                                            
پیوست ها
پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پایان-نامه-توریست-و-تأثیر-آن-بر-امنیت-ملیپایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی؛هدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد مي شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در..دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه توریست, تأثیر توریست بر امنیت ملی
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 23:21 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه پياده سازی بلادرنگ

قیمت:50000ریال


موضوع پایان نامه :پایان نامه پياده سازی بلادرنگفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)پايان نامه کارشناسی ارشد مخابراتچکيده:  

کدک صحبت استاندارد G.728، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دو طرفه کامل (Full Duplex) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .

روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان و پيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به ۳۰%  کاهش می يابد. در اين روش پس از برنامه نويسی و  شبيه سازی مميز ثابت الگوريتم کدک به زبان C، با استفاده از نرم افزار (Code Composer Studio ) CCS، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد. سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود.فهرست مطالب:

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

مقدمه

فصل ۱: بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت

۱-۱- معرفی سيگنال صحبت

۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی

۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت

۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت

۱-۲-۳- تخمين پارامترهای LPC

فصل ۲: روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت

۱-۲-مقدمه

۲-۲- روش های کدينگ

۲-۲-۱- کدرهای شکل موج

۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲-۲-۳- کدرهای مختلط

الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس

ب- کدرهای مختلط حوزه زمان

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP

۳-۱-مقدمه

۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP

۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا

۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری

۳-۲-۳- ساختار کتاب کد

۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد

۳-۲-۴- شبه ديکدر

۳-۲-۵- پست فيلتر

فصل ۴: شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C

۴-۱- مقدمه

۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت

۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم

۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره

۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس

۴-۴- روندنمای برنامه

۴-۴-۱- اينکدر

۴-۴-۲- ديکدر

فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP

۵-۱- مقدمه

۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ

۵-۳- چيپ های DSP

۵-۳-۱- DSP های مميزثابت

۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320

۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x

۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ

۵-۵-اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK

۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار

۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS

۵-۵-۳- نتايج پياده سازی

۵-۶- نتيجه گيری و پيشنهاد

ضمائم

ضميمه (الف): ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و پياده سازی کدک به زبان اسمبلی

ضميمه (ب): مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی

مراجع


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه پياده سازی بلادرنگ, پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 23:7 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از مقدمه:
در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره هاي ارتباطي  بوده ايم. 
با پيشرفت فناوري اين موارد در حال همگرايي است و تفاوت هايي بين جمع آوري، انتثال ذخيره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هايي با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافيايي ،ب فشردن كليد وضعيت فعلي را حتي در دورترين نقاط بررسي مي كنند. با افزايش فدرت جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات، تقاضاي پردازش اطلاعات پيچيده تر نيز افزايش مي يابد.
فهرست مطالب:
مقدمه
الگوريتمهاي مسير يابي
اصل بهينگي 
مسير يابي كوتاه ترين مسير 
الگوريتم غرق كردن 
مسير يابي بردار فاصله 
مسئله بي نهايت گرايي 
مسير يابي حالت پيوند
كسب اطلاعاتي راجع به همسايه‌ها 
اندازه گيري هزينه خط 
ساخت  بسته‌هاي حالت پيوند 
توزيع بسته‌هاي حالت پيوند.
محاسبه مسيرهاي جديد 
مسيريابي سلسله مراتبي   
مسيريابي پخشي
مسيريابي چند پخشي
مسيريابي براي ميزبانهاي سيار
مسيريابي در شبكه‌هاي موقتي
كشف مسير
نگهداري مسير
جست و جوي گره در شبكه‌هاي نظير به نظير
الگوريتم كنترل ازدحام
اصول كلي كنترل ازدحام
سياست‌هاي جلوگيري از ازدحام
كنترل ازدحام در زيرشبكه‌هاي مدار مجازي
كنترل ازدحام در زيرشبكه‌هاي داده گرام
بيت اخطار
بسته‌هاي چوك
بسته‌هاي چوك مسير به مسير
تخليه بار
تشخيص زودرس تصادفي
كنترل لرزش
كيفيت خدمات
مسير يابي منبع ديناميك (1)
مشكل مسير يابي 
يافتن انبوهي ازكوتاهترين راهها
مسير يابي نياز به مسير يابي 
Forward در جستجوي الگوريتم 
الگوريتمهاي مسير يابي دركاربرد
پروتوكل اينترنت
IPV6 و سيستم نام گذاري حوزه domain name
مسير يابي الگوريتم 
مسير يابي قائم
مسير ياب peer to peer
مسير يابي Guntella 
رده بندي يك به يك الگوريتم هاي مسيريابي
مسيريابي adaptive از Biocrawler 
متريك هاي متعدد 
تاخير كردن + پهناي باند
Vpn چيست؟
اصلاحات واژه شناسي

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه مقدمه الگوریتم مسیریابی
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 15:38 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
نموده هزينه ها منابع و بهترين روشهاي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات را به منظور تسهيل تجارت آزمايش مي كند.
اكنون توضيحاتي در مورد تجارت الكترونيك پرداخته، كه يكي ويژگيهاي مهم تجارت الكترونيك روان ساختن روشهاي فعاليت و كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. در تجارت بين المللي و الكترونيك دسترس آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراري ارتباط سريع با بازارها اهميت و حساسيت خاصي دارد. با بهره برداري از تجارت الكترونيكي اطلاعات، هزينه تهيه اطلاعات و پردازش و كاربرد اطلاعات كاهش مي يابد فاصله جغرافيايي و زماني بازارها از ميان مي رود. امروزه با توسعه فزاينده فن آوري اطلاعات تجارت الكترونيكي به صورت يكي ازارهاي محوري فعاليتهاي بازرگاني در آمده است.
در طي 5 سال گذشته استفاده از تجارت الكترونيكي سالانه 35% درصد رشد داشته است و در چنين فضايي كشورهاي در حال توسعه ناگزيرند از روشهاي سنتي كناره گيري كرده و به روشهاي جديد مبادله روي آورند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: تجارت الكترونيك چيست وچه مزايايي دارد؟     
مقدمه    
مبادله الكترونيكي داده ها   
فوائد مبادله داده ها     
محور مبادله الکترونیکی داده ها    
اجزاي مبادله داده ها   
اینترنت و تجارت الکترونیک از طریق اینترنت     
زیرساختار فنی انجام تدارکات دولت ها    
انجام تداركات از طريق تجارت الکترونیک     
مزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه دولت      
مزاياي تجارت الكترونيك از ديدگاه فروشندگان      
مدل فرايند تجارت الكترونيك      
گردش كار و تجارت الکترونیک      
تاثير تجارت الكترونيك بر فرايند توليد ومديريت توليد      
تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه دانشمندان      
تعریف گروه کاری فناوری از تجارت الکترونیک      
چهارچوب هاي نظری تجارت الکترونیک      
فصل دوم: امنيت وپرداخت      
كارت اعتباري      
امنيت شبكه      
خريد زيركانه با كارت اعتباري      
روشهاي ديگر پرداخت      
معاملات امن اينترنتي      
ویژگی ها و خواص معاملات امن اينترنتي      
چگونگی انجام خرید و فروش در تجارت الکترونیک      
گامهاي اصلي براي تبديل به فروشنده اينترنتي      
پول نقد الکترونیکی      
چالشهاي پول نقد الكترونيكي      
نتيجه گيري      
فصل سوم: قوانین و مقررات در تجارت الکترونیک      
قانوني بودن تجارت الكترونيك      
توافقات تجارت الكترونيك      
حقوق بين المللي در تجارت الكترونيك      
سندها در تجارت الكترونيك      
قوانين در تجارت الكترونيك      
نتيجه گيري      
فصل چهارم: اينترنت وتجارت الكترونيك      
تاريخچه اینترنت و تجارت الکترونیک      
چگونگی عرضه اطلاعات      
سطوح تماس با اينترنت      
آدرس های اینترنتی      
اینترنت و اکسترانت ها      
ابزارهای اجرایی و عملیاتی      
مبادله الکترونیک داده ها      
پست الکترونیکی      
ابزارهای اینترنتی      
دلايل بهره برداري از اينترنت در تجارت الكترونيك      
طراحي پایگاه تجاری      
ده فرمان براي طراحي سايتي كه مشتري را فراري مي دهد      
بازاريابي      
چرخه ژنريك تجارت      
نتيجه گيري      
فصل پنجم: ارتباط گمرک با تجارت الکترونیکی      
آمادگی الکترونیک، پیش شرط تحقق تجارت الکترونیک      
لزوم توجه به گمرک الکترونیک      
پی نوشت      
منابع و مآخذ


فهرست شکل ها:
فصل اول:
شکل 1: تجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی     
شکل 2: مبادله الكترونيكي داده ها در تجارت الکترونیک    
شکل 3: اجزاي مبادله الكترونيكي  
شکل 4: تجارت الكترونيك از طريق اينترنت    
شکل 5: چارچوب هاي نظري تجارت الكترونيك  
فصل دوم:
شکل 1 : کارت اعتباری     
شکل 2: سفارشي تلفني كالا   
شکل 3: پول نقد الکترونیکی    
شکل 4: امضای الکترونیکی     
فصل سوم:
شکل 1: توافقات تجارت الکترونیکی     
شکل 2: قوانين در تجارت الکترونیکی    
فصل چهارم:
شکل 1: تاريخچه اينترنت و تجارت الکترونیک 
شکل 2: آدرس هاي اينترنتي  
شکل 3: اینترنت    
شکل 4: اینترانت   
شکل 5: پست الکترونیکی
شکل 6: موتورهای جستجو  
فصل پنجم:
شکل 1: آمادگي الکترونيک

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه تجارت الکترونیک
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 1:5 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه و روش تحقیق نقش مهد کودک در رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی از دیدگان مربیان مهد کودک 

توضیحات:

این پاین نامه دارای 5 فصل کامل روش تحقیق شامل: 1- کلیات تحقیق، 2- پیشینه تحقیق، 3- روش تحقیق، 4- تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و 5- نتیجه گیری

بیان مساله:
در سال های پیش از مدرسه (2 الی 6) سالگی کودکان به تدریج از افرادی غیر اجتماعی به افرادی اجتماعی تبدیل می شوند و از حالت انفرادی به حالت اجتماعی گرایش می یابد. کودکان در این دوران، از طریق همکاری و فعالیت گروهی، برای زندگی اجتماعی در دبستان آماده می شوند. در این دوران میزان ارتباط کودک با کودکان دیگر تاثیر بسیاری در رشد اجتماعی وی خواهد داشت . گام گذاشتن به مهدکودک، دگرگونی عظیمی در زندگی اجتماعی کودکان است: زیرا محیط کوچک وی، که هسته مرکززی آن، خانواده است، به جهان وسیعی تبدیل می شود که گروه همسالان محور مرکزی آن است. ورود به این دنیای جدید و محیط گسترده، می باید موقعیت مناسب خود را بیابد، و این ممکن نخواهد بود مگر آن که او را برای سازگاری با چنین محیطی آماده کرده باشند. در محیط جدید، به جای خانواده، گروه همسالان است که اهمیت می یابد. 

فهرست مطالب:
فصل اول: (طرح تحقیق)
1- عنوان تحقیق 
2- بیان مساله 
3- ضرورت و اهمیت مساله 
4- اهداف تحقیق
1-4) اهداف کاربردی
2-4) اهداف اجرایی
3-4) اهداف پژوهشی
5- متغیرهای تحقیق
6- فرضیه های تحقیق 
7- تعاریف عملیاتی 
8- محدودیت های تحقیق
فصل دوم: (سابقه تحقیق)
مقدمه ادبیات و سابقه موضوع تحقیق
خصوصیات کودک
 سابقه تحقیق     
1- آشنایی با خصوصیات کودک پیش دبستانی  
2- ساختار فضای مهد کودک 
3- پیش دبستانی، آمادگی برای ورود به مدرسه 
4- نقش والدین در رشد اجتماعی کودکان
5 - نیازمندیهای کودک پیش دبستانی 
6- آموزش پیش دبستانی  
7- برنامه های آموزشی پیش دبستانی 
8- برنامه ریزی و مدیریت آموزشی از پیش دبستانی 
9- اهداف آموزش پیش دبستانی 
10- استراتژی های آموزش پیش دبستانی 
11- ساختار آموزش پیش دبستانی 
12- اهداف دراز مدت و کوتاه مدت آموزش در مقطع پیش دبستانی 
13- عوامل موثر در کیفیت آموزش و تربیتی مهد کودک ها 
1- فضای مهد کودک
2- مربیان کار آزموده 
3- گروه بندی    
4- بر آورده شدن نیازهای کودک 
5- فعالیت ها، بازی ها و اسباب بازی ها 
14- تاریخچه آموزش پیش دبستانی ایران 
سابقه موضوع تحقیق 
فصل سوم: (روش تحقیق)
1- روش تحقیق 
2- جامعه مورد مطالعه 
3- شیوه نمونه گیری    
4- ابزار جمع آوری اطلاعات 
5- روش های آماری به کار گرفته شده 
فصل چهارم و پنجم: (یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها)
فصل ششم: خلاصه تحقیق و پیشنهادات
خلاصه تحقیق 
پیشنهادات تحقیق 
منابع و مآخذ 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه نقش مهد کودک در رشد اجتماعی کودکان پیش
[ دوشنبه دهم آذر 1393 ] [ 15:15 ] [ dlxco & masbi ]
توضیحات:
اين فايل حاوي دو پايان نامه مجزا از هم مي باشد كه توسط اساتيد محترم دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود با كسب نمره 19.7 مورد تاييد واقع شده است

فايل اول با موضوع تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز به صورت ورد و 130 صفحه طبق فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه صفحه
1-1- مقدمه
فصل دوم: کلیات و مرور منابع
2-1- گشنیز
2-1-1- تاریخچه ومنشا
2-1-2-  رده بندی
2-1-3-  گیاهشناسی
2-1-4-  موارد مصرف و خواص دارویی و درمانی
2-1-5-  ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه
2-1-6-  زراعت گشنیز
2-1-6-1- کاشت 
2-1-6-2-نیاز های اکولوژیکی
2-1-6-3-مراقبت و نگهداری (داشت)
2-1-6-4-برداشت
2-2- نیتروژن 
2-2-1- اهمیت و نقش نیتروژن  
2-2-2- چرخش نیتروژن در گیاه
2-2-3-نیتروژن آلی خاک
2-2-4-معدنی شدن نیتروژن آلی خاک
2-2-4-1- آمینیزاسیون
2-2-4-2- آمونیاک سازی
2-2-4-3- نیترات سازی
2-2-5- آلی شدن نیتروژن
2-2-6-فرمهای قابل استفاده نیتروژن
2-2-7-منابع تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه
2-2-7-1-منابع طبیعی و آلی نیتروژن
2-2-7-2-کودهای شیمیایی نیتروژنه
2-2-7-2-1-کود اوره
2-2-8- علل کاهش مصرف کود های نیتروژنه
2-2-8-1-شستشوی نیتروژن توسط آب
2-2-8-2-پدیده دنیتریفیکاسیون
2-2-8-3-تصعید
2-2-9- مضرات و زیان های مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه
2-3- استفاده از کود های زیستی گامی به سوی کشاورزی پایدار
2-4- ورمی کمپوست
2-4-1- عوامل موثر در فرآیند تولید ورمی کمپوست
2-4-1-1- بستر مناسب
2-4-1-2- منبع غذایی
2-4-1-3- رطوبت
2-4-1-4- تهویه
2-4-1-5- کنترل درجه حرارت
2-4-1-6- سایر پارامترهای تاثیر گذار در تولید ورمی کمپوست
2-4-2- خصوصیات و ویژگی های ورمی کمپوست 
2-4-2-1-تاثیر بر جذب و فراهمی عناصر غذایی 
2-4-2-2-بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک 
2-4-3-تاثیر ورمی کمپوست بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد
2-4-4-تاثیر ورمی کمپوست در تلفیق با کود های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
2-4-5- برتری کاربرد ورمی کمپوست به کاربرد کمپوست و کود دامی
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- زمان و مکان آزمایش
3-2- مشخصات آب و هوا و نوع خاک محل مورد آزمایش
3-3-روش کار در مزرعه
3-3-1- تهیه زمین
3-3-2-طرح آزمایش در مزرعه
3-4-4- عملیات زراعی
3-4-4-1-آماده سازی زمین
3-4-4-2- کاشت
3-4-4-3- داشت
3-4-4-4-برداشت
3-5- صفات اندازه گیری شده در مزرعه و روش اندازه گیری
3-6- استخراج اسانس
3-7- تجزیه و اندازه گیری ترکیبات موجود در اسانس
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- ارتفاع ساقه 
4 -2-تعداد چترک در چتر اصلی
4-3-تعداد دانه در چتر اصلی
4-4- وزن هزار دانه 
4-5- وزن خشک بوته
4-6- عملکرد میوه 
4-7- عملکرد بیولوژیک
4-8- شاخص برداشت
4-9- درصد اسانس در میوه گشنیز
4-10- عملکرد اسانس
4-11- لینالول 
4-11-1- درصد محتوای لینالول
4-11-2- عملکرد لینالول
4-12- آلفا-پینن 
4-13- گاما ترپینن
4-14- ژرانیل استات
4-15- نتیجه گیری 
پیشنهادات
پیوست ها
منابع 

فايل دوم با موضوع مطالعه اثر کودهای نیتروژنه (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی وکیفی علوفه دارو (مطالعه موردی کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله) به صورت ورد و 140 صفحه طبق فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 
فصل دوم: کلیات و مرور منابع
2 ـ 1 ـ سورگوم  
2 ـ 1 ـ 1 ـ خصوصیات گیاه‌شناسی سورگوم
2 ـ 1 ـ 2 ـ منشا سورگوم
2 ـ 1 ـ 3 ـ اهمیت گیاه سورگوم
2 ـ 1 ـ 4 ـ اهمیت علوفه‌ای سورگوم
2 ـ 1 ـ 5 ـ طبقه بندی سورگوم
2 ـ 1 ـ 5 ـ1 ـ سورگوم دانه‌اي
2 ـ 1 ـ 5 ـ 2ـ شيرين يا قندي
2 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ جارويي
2 ـ 1 ـ 5 ـ4 ـ سورگوم علوفه ای
2 ـ 1 ـ 6 ـ ارقام سورگوم
2 ـ 1 ـ 6 ـ 1 ـ رقم پگاه
2 ـ 1 ـ 7 ـ موارد استفاده    
2 ـ 1 ـ 8 ـ اکولوژی سورگوم
2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت
2 ـ 1 ـ 8 ـ 2 ـ داشت
2 ـ 1 ـ 8 ـ3 ـ برداشت
2 ـ 2 ـ شنبلیله
2 ـ 2 ـ 1 ـ خصوصيات گياه شناسي شنبلیله
2 ـ 2 ـ 2 ـ منشا و پراكنش
2 ـ 2 ـ 3 ـ پراكنش گونه‌‌هاي ديگر
2 ـ 2 ـ 4 ـ اهميت گياه شنبليله
2 ـ 2 ـ 5 ـ اهميت علوفه‌ای گياه شنبليله 
2 ـ 2 ـ 6 ـ اهميت گياه شنبليه به لحاظ زراعي و موارد استفاده
2 ـ 2 ـ 7 ـ متابولیت دارویی مهم در گياه شنبليله
2 ـ 2 ـ 8 ـ اکولوژي شنبلیله
2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت
2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ داشت
2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ برداشت
2 ـ 2 ـ 9 ـ كيفيت علوفه  
2 ـ 2 ـ 9 ـ 1 ـ قابليت هضم ماده خشک
2 ـ 2 ـ 9 ـ 2 ـ پروتئين خام
2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 ـ کربوهيدرات هاي محلول در آب  
2 ـ 2 ـ 9 ـ 4 ـ خاكستر  
2 ـ 2 ـ 9 ـ 5 ـ الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
2 ـ 2 ـ 9 ـ 6 ـ الیاف نامحلول در شوینده خنثی  
2 ـ 3 ـ كشت مخلوط
الف) كشت مخلوط درهم  
ب) كشت مخلوط رديفي
ج) كشت مخلوط نواري
د) كشت مخلوط تأخيري
2ـ 3ـ 1ـ مزاياي كشت مخلوط
2ـ 3ـ 1ـ 1ـ  حد اكثر استفاده از منابع رشد
الف ) نور  
ب ) آب  
ج ) عناصر غذايي  
د ) نيروي انساني  
2ـ 3ـ 1ـ 2ـ افزايش عملكرد  
2ـ 3ـ 1ـ 3ـ  بهبود پايداري عملكرد  
الف ) كاهش خطر خشكي   
ب ) كاهش آسيب آفات و بيماري‌ها   
2ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ حاصلخيزي خاك   
2ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ حفاظت خاك    
2ـ 3 ـ 1 ـ 6 ـ كنترل علف‌هاي هرز
2 ـ 3 ـ 1 ـ 7 ـ حفاضت از باد و سرما 
2ـ 3 ـ 1 ـ 8 ـ افزايش كيفيت محصول
2ـ 3 ـ 2 ـ معايب كشت مخلوط
2ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ محدوديت استفاده از ماشينهاي كشاورزي
2ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ آللوپاتي
2ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ متفاوت بودن نيازهاي غذايي و سموم شيميايي
2ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ مديريت زراعي
2ـ 4 ـ کودها 
2ـ 4 ـ 1ـ کودهای شیمیایی
الف) کودهای نیتروژنه
ب) کودهای فسفره
ج) کودهای پتاسیم  
2ـ 4 ـ 2ـ کودهای زیستی
2ـ 5 ـ بررسی مطالعات انجام شده
2ـ 5 ـ1 ـ تاثیرکشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان علوفه­ای
2ـ 5 ـ2 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کیفی گیاهان علوفه­ای
2ـ 5 ـ3 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه‌ای
2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان دارویی
2ـ 5 ـ4 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و ماده موثره گیاهان درویی
2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط در کنترل علف‌هاي هرز
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3ـ 1 ـ موقعيت جغرافيايي و زماني
3ـ 2 ـ ويژگي هاي آب وهوايي منطقه
3ـ 3 ـ خصوصيات خاكشناسي محل اجراي آزمايش
3ـ 4 ـ نقشه اجرای طرح
3ـ 5 ـ رقم مورد استفاده
3ـ 6 ـ عمليات زراعي  
3ـ 6 ـ1 ـ تهيه و آماده سازي زمين
3ـ 6 ـ2 ـ عملیات کاشت  
3ـ 6 ـ3 ـ عملیات داشت
3ـ 6 ـ4 ـ عملیات برداشت و نمونه برداری
3ـ 7 ـ صفات مورد بررسی
3ـ 7 ـ 1ـ ارتفاع
3ـ 7 ـ 2ـ اندازه‌گیری کلروفیل سورگوم
3ـ 7 ـ 3ـ وزن خشک گیاهان و علف‌های هرز
3ـ 7 ـ 4ـ ارزيابي کيفيت علوفه
3ـ 7 ـ5 ـ اندازه گیری متابولیت دارويي شنبلیله (تریگونلین)
3ـ 7 ـ6 ـ محاسبه سودمندی زمین  (LER)
3ـ 7 ـ7 ـ محاسبات آماري
فصل چهارم: نتایچ و بحث
4ـ 1ـ  ارتفاع بوته سورگوم
4ـ 2 ـ کلروفیل سورگوم
4ـ 3ـ وزن خشک برگ سورگوم
4ـ 4 ـ  وزن خشک ساقه سورگوم
4ـ 5 ـ  نسبت وزن خشک برگ به ساقه سورگوم
4ـ 6 ـ عملکردعلوفه خشک سورگوم
4ـ 7ـ ارتفاع بوته شنبلیله
4 ـ 8 ـ ماده موثره شنبلیله (تریگونلین)
4ـ 9ـ عملکرد ماده خشک شنبلیله
4ـ 10 ـ عملکرد کل علوفه خشک
4ـ 11 ـ نسبت برابری زمین (LER)
4ـ 12 ـ زیست توده علف‌های هرز
4ـ 13 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم
4ـ 14 ـ درصد پروتئین خام علوفه سورگوم
4ـ 15 ـ کربوهیدرات‌های محلول علوفه سورگوم
4ـ 16 ـ درصد خاکستر علوفه سورگوم
4ـ 17 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم
4ـ 18 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم
4ـ 19 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله
4ـ 20 ـ درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله
4ـ 21 ـ درصد کربوهیدرات‌های محلول علوفه شنبلیله
4ـ 22 ـ درصد خاکستر علوفه شنبلیله
4ـ 23 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله
4ـ 24 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه شنبلیله
ـ نتیجه گیری
ـ توصیه‌ها و پیشنهادات
ـ پیوست‌ها
ـ منابع
ـ فهرست جداول
جدول 3-1: نتايج تجزيه فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش
شکل 3-2: نقشه کشت
ـ فهرست شکل‌ها
شکل 4-1: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ارتفاع بوته سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله
شکل 4-2: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر شاخص کلروفیل سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله
شکل 4-3:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک برگ سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله
شکل 4-4:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله 
شکل 4-5: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر نسبت وزن برگ به خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-6: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد علوفه خشک سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-7: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر ارتفاع بوته شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگو
شکل4-8: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ماده موثره (تریگونلین) شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم
شکل4-9: اثر اصلی ترکیبات کشت روی عملکرد ماده خشک شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم
شکل 4-10: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد کل علوفه خشک سورگوم و شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی   
شکل4-11: مقایسه LER کلی کشت مخلوط در تیمارهای مختلف کودی
شکل 4-12: اثر اصلی ترکیبات کشت روی زیست توده علف‌های هرز کشت در مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله
شکل 4-13: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-14. اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-15: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-16: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل4-17: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم درکشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل4-18: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
شکل 4-19: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  
شکل4-20: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  
شکل 4-21: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  
شکل 4-22:  اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  
شکل 4-23: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم
شکل 4-24: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  
ـ پیوست‌ها
جدول 4-1: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله
جدول 4-2: مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  
جدول 4-3: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله
جدول 4-4:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  
جدول4-5:  مقادیر شاخص LER علوفه خشک شنبلیله و سورگوم تحت تاثیر سطوح کودی و ترکیب کشت در کشت مخلوط افزایشی   
جدول4-6:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   
جدول 4-7:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه سورگوم در در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  
جدول4-8:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   
جدول 4-9:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه شنبلیله در در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کشاورزی
برچسب‌ها: پايان نامه كشاورزي گرايش زراعت, دانلود پایان نامه کشاورزی, دانلود پایان نامه زراعت
[ دوشنبه دهم آذر 1393 ] [ 15:7 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در حاليكه امروزه در پروژه هاي انبوهسازي وبلند مرتبه سازي شاهد ارتقاي كيفيت سازه اي و معماري هستيم، اما در مقابل برخي معيارهاي مهم نظير كيفيت محيط مسكوني از جنبه هاي شهرسازانه مورد غفلت واقع شده است. بسياري از مجتمع هاي مسكوني در کشور در نبود ضوابط و كنترل کافی شكل گرفته اند و همين موضوع موجب بروز مسائلي نظير كمبود خدمات مورد نياز، اشرافيت بناها به يكديگر، كمبود نور، عدم تامين فضاي باز لازم براي مقابله با حوادث طبيعي و غير مترقبه،اغتشاش بصري و در نهايت تنزل كيفيت محيط مسكوني گرديده است. اينگونه مجتمع هاي مسكوني مغاير با ضوابط و مقررات شهرسازي، نه تنها مشكلات بسيار زيادي را براي ساكنين بوجود آورده اند بلكه موجد پيامد هاي منفي براي ساكنان همجوار نيز هستند.
بافتهاي سنتي ما روزگاري ماوا و محيطي امن، توام با آسايش و رفاه مردمي بودند كه در آن ساليان متمادي زندگي كرده‌اند. اين فضاها كه در طول قرنها ساخته شده و شكل گرفته‌اند، براساس تشخيص و قضاوت و انتخاب انديشمندانه آفريننده يا آفرينندگان آن متكي به ارزشها و شرايط متغير جامعه انساني آنروز بوجود آمده‌اند. در گذشته مقتضيات و روح حاكم بر زندگي ايرانيان (اعم از اقتصادي،‌ اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مذهبي)،‌ همان روحي بود كه بر معماري آنان نيز حاكم بوده و هماهنگي كامل بين ساختار معماري و زيربناي زندگي اجتماعي و اقتصادي خانوارها وجود داشت. در واقع دلچسب بودن فضاهاي شهري و معماري در بافتهاي كهن بواسطه شناخت دقيق نيازهاي جمعي و پاسخگويي به آن بوده است. يعني فضاها علاوه بر پاسخگويي به عملكرد مادي نيازهاي روحي و رواني آن را نيز پاسخگو بود. محيطهاي شكل گرفته قديمي، انعكاسي از جامعه بوده و مفاهيمي همچون هويت، وحدت، خوانايي، هماهنگي، سازگاري و بسياري از مفاهيم ديگر را در خود جاي داده بود. اما به تدريج و با نفوذ سبك معماري مدرن و در دوره انقطاع تاريخي، محله‌ها انسجام و پيوستگي و هويت و تشخيص مستقل خود را از دست داده و مفهوم و ارزشهاي محله بي‌اعتبار شده و به دنبال درك ناشيانه و برداشت سودجويانه از ديدگاه مدرنيسم و رواج روش بساز و بفروش در ساختمان سازي، بافت مسكوني از شكل محله‌اي با بافت فشرده و بسته با برخوردهاي اجتماعي معدود به يك سيستم باز و قابل دسترسي با روابط اجتماعي پراكنده تبديل شد. ساختن خانه‌هاي رديفي بر روي قطعات سيستم باز و قابل دسترسي با روابط اجتماعي پراكنده تبديل شد. ساختن خانه‌هاي رديفي بر روي قطعات كوچك و مساوي زمين، بصورت يك شكل و بدون در نظر گرفتن خصوصيات محلي و اقليمي در شهرهاي مختلف، بافتهاي مسكوني تقريبا يكنواختي را ايجاد كرده است. متاسفانه اين روش با همه مشكلات شناخته شده‌اي كه دارد هنوز هم ادامه دارد. حتي امروز كه معماري و شهرسازي در جهان به سويي مي‌رود كه برخلاف ساده‌نگري،‌ يكنواختي و هم‌ساني سبك بين المللي، شرايط محيطي و خصوصيات منطقه‌اي و مفاهيم تاريخي و فرهنگي را مد نظر قرار مي‌دهد. ادامه تقليدي سطحي و بي‌چون و چرا به هيچ وجه وجاهت علمي و فرهنگي ندارد. چرا كه تاريخ و فرهنگ معماري و شهرسازي ما مطالب آموزنده و بسيار مهمي را براي گفتن و عرضه كردن داشته و دارد. دستيابي به يك معماري با هويت به عنوان يك آرزوي مشترك گروهي را به بحت و مطالعه و تجربه و آزمون كشانده است و در اين رابطه تحقيقاتي انجام شده و نظرياتي نيز ارائه گرديده است. عليرغم موج از خود بيگانگي كه فرهنگ ما را فراگرفته هنوز چهره زيباي آن زنده است و تاثير است كه جمعي را به جهد و تلاش به قصد احيا و دميدن روح آن به فضاي امروز كشانده است. بحث هويت و ايجاد معماري و شهرسازي با هويت نيز از همين جا شروع مي‌شود. جستجو براي معماري و شهرسازي هويت براي فرهنگ امروز است. پيوند با گذشته به معناي تكرار صورتها و اشكال تاريخي و استفاده از پديده‌هاي فضائي گذشته به عنوان يك مدل عيني نيست چون در اين صورت منكر تحولات، نوآوري و تاثير شرايط زمان و مكان خواهيم شد.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه و پيشگفتار
اهميت مسئله
هدف مطالعه
فصل اول: شرح موضوع و مبانی نظری
1- پيشينه معماري  و مسكن    
1-1 : بوم 
2-1 : نحوه معيشت 
3-1: ابزار و تكنولوژي
4-1: مصالح
5-1 : سنت سكونت 
2- تعاريف و مفاهيم مسكن
3- خصوصيات كالبدي 
4:ويژگيهاي مسكن مطلوب
5: سازمان فضايي
6: فضاهاي سكونتي معاصر 
7-: عوامل كلي موثر بر مطلوبيت خانه
8- محيط مسكوني 
9-  اهداف اقتصادي مسكن
10- اهداف كلي مسكن
11- اهداف كلي اجتماعي در سياستهاي مسكن
12- جمع‌بندي و نتايج
فصل دوم: مطالعات اقلیمی
13- استان زنجان
1-13- شناخت ویژگی‌های جغرافیایی
2-13-شرایط آب و هوایی شهر زنجان در جدول زیر گردآوری شده است
3-13- مشخصات جغرافيايي استان زنجان 
4-13- بررسي اقليم منطقه
5-13- معماري بومي زنجان
6-13- زنجان در تقسيم بندي اقليمي
2-6-13. انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم
7-13: تعيين ويژگي مصالح
8-13 :تعيين جهت استقرار بهينه ساختمان در زنجان
9-13 :فرم ساختمان در زنجان
14:نتيجه گيري
فصل سوم: مطالعات تاریخی
فصل چهارم: ضوابط و استانداردها
15- ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني 
1-15- تراکم کم: 
2-15- : تراکم متوسط
3-15-  تراکم زياد 
16- حياط 
17- پله فرار و آسانسور 
18- پخي 
19- پيش آمدگي ساختماني در گذرها 
20: رعايت محدوديت ارتفاع 
1-20: پارکينگ 
ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني 
21- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي 
22- ضوابط و مقررات نماي شهري مصوبه مورخ 28/8/69 
فصل پنجم: بررسی نمونه ها
23- مجموعه مسکونی زیتون
24: مجموعه مسکونی " فوندلینگ استیت "بلونر باری" – لندن
1-24- موقعیت شهری
2-24- خطوط برنامه ریزی
25- مجموعه مسکونی مهر نگین ،اشتوتگارت – آلمان غربی
2-25-: موقعیت شهری
3-25- خطوط برنامه ریزی
26- بررسی نقشه های 3 خانه مسکونی از نقطه نظر رعایت عرصه های خصوصی و عمومی در خانه
فصل ششم: برنامه فیزیکی
27- برنامه فيزيكي تيپ هاي تك خوابه
28- برنامه فيزيكي تيپ هاي دو خوابه
29- برنامه فيزيكي تيپ هاي سه خوابه
فصل هفتم: تحلیل سایت
30- معرفي سايت
1-30- راه هاي دسترسي به سايت
2-30- كاربري هاي مجاور
3-30- ورودي سايت
4-30- درجه بندي نور
5-30- بررسي بادهاي مزاحم
فصل هشتم: توجیه طراحی و نقشه های فاز 1

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، معماری
برچسب‌ها: پایان نامه معماری مجتمع مسکونی
[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 16:23 ] [ dlxco & masbi ]
توضیحات:
این پایان نامه به زبان انگلیسی، مربوط به دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه ساوت‌همپتون (University of Southampton) انگلستان میباشد که در سال 2012 انجام و با رتبه عالی مورد تایید قرار گرفته است است.

Abstract
Population ageing is a global phenomenon and occurring most rapidly in countries in Asia, which have experienced a rapid decline in fertility and mortality. Malaysia is one such country. The increase in life expectancy along with a rising cost of living has meant that many elderly women are exposed to the risk of poverty in later life. This is also due to the inability of the current pension system in Malaysia to recognise interruptions during employment. In the West, there has been extensive research highlighting how living longer combined with an early retirement age and having disruptions during employment years may lead to an inadequate retirement income and affect the quality of life during retirement. Such research is lacking in the Malaysian context. This research therefore investigated the effectiveness of Malaysia’s current pension system to deliver an adequate income in retirement, taking into account the differences in life course experienced by women, particularly interrupted work histories as a result of care-taking responsibilities as well as differences in educational level. This study used a hypothetical simulation model – MHYRISA (Malaysian Hypothetical Retirement Income Simulation Analysis) model to simulate different scenarios. The findings suggest that women with gaps and disruptions during employment will not be able to maintain their standard of living in later life under the present pension system due to the low replacement rate level generated. The findings also suggest that the current retirement age and contribution rate should be increased and also reconsidering the pre-retirement withdrawals policy in order to provide an adequate retirement income during old age. The government should also consider providing a pension credit contribution to women who are unemployed due to care-taking responsibilities, so that they are lifted out of poverty during old age.

 دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه زنان و بازنشستگی؛ ارزیابی اثرات اختلال
[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 16:18 ] [ dlxco & masbi ]
توضیحات:
این پایان نامه به زبان انگلیسی، مربوط به دپارتمان مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه لیدز انگلستان (University of Leeds)  میباشد که در سال 2012 انجام و با رتبه عالی مورد تایید قرار گرفته است است.

Abstract
Surface plasmon polaritons are highly confined electromagnetic waves which can be employed in developing miniaturised optical devices for bridging the size-mismatch between the nanoscale electronics and large diffraction-limited photonic devices. For this purpose, it is desired to develop silicon compatible plasmonic devices in order to achieve seamless integration with electronics on the silicon-on-insulator platform. Plasmonic devices such as modulators, detectors, couplers, (de)multiplexers, etc, would possess the advantages of having a small device footprint, low cost, low power consumption and faster response time. In this thesis, different silicon-based plasmonic devices were investigated using finite element simulations, including optical modulators, couplers and splitters. A metallised stub filled with SiGe/Ge multiple quantum wells or quantum dots in a silicon matrix, coupled to a dielectric waveguide was investigated. The modulation principles include ’spoiling’ of the Q factor and conversion of the electromagnetic mode parity, due to variation of the absorption coefficient of the stub filling. A CMOS compatible interference-based Mach-Zehnder modulator with each arm comprising a metal-insulator-semiconductor-insulator-metal structure, and a simpler single arm variant, were considered for electro-optic and electroabsorption modulation respectively. The electron density profiles in bias-induced accumulation layers were calculated with the inclusion of size-quantisation effects at the oxide-silicon interfaces. These were then used to find the complex refractive index profiles across the structure, in its biased and unbiased states, and eventually the modulator insertion loss and extinction ratio, and their dependence on various structural parameters. Finally, a silicon-based plasmonic nanofocusing coupler was investigated, which comprised symmetric rectangular grooves converging towards a central metal-silicon-metal nano-slit at the apex of the structure. The structure was optimised to achieve maximum coupling of light incident from a wide input opening, and coherent excitation and focusing of surface plasmons as they propagate towards the nano-slit waveguide. Application of the nanofocusing structure to achieve simultaneous coupling and splitting was also investigated, whereby incident light was focused into two nano-slits separated by a metal gap region at the apex. Such a plasmonic coupler or splitter can be used for coupling light directly from a wide fibre grating opening into nanoplasmonic waveguides in future on-chip plasmonic-electronic integrated circuits, or into the two arms of a plasmonic Mach-Zehnder modulator.

 دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه کاربرد پلاسما در دستگاه های فوتونی پایه
[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 16:17 ] [ dlxco & masbi ]
توضیحات:
این پایان نامه به زبان انگلیسی، مربوط به دپارتمان الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه ساوت‌همپتون (University of Southampton) انگلستان میباشد که در سال 2010 انجام و با رتبه عالی مورد تایید قرار گرفته است است.

Abstract
Polymer nanocomposites have attracted great interest over many years, because of the enhanced properties exhibited by such systems. However, it is only recently that the electrical characteristics of this class of material have begun to be studied in detail. Whenever fillers are added to a host polymer matrix, dispersion is of critical importance since, while a well dispersed nanophase may be beneficial, poor dispersion can have negative consequences. Hence, for the nanocomposites to be used appropriately and provide the best properties, a method for observing the dispersion within the matrix is useful. Despite this, evaluating the dispersion of nano-additives in the bulk is far from straight forward using conventional solid-state materials characterization techniques. This study set out to consider the influence of nano-additives on the physical, thermal and electrical properties of poly(ethylene oxide) systems. The initial objective is to investigate the extent to which dispersion of nanofillers and effect of host molecular weight can be inferred from rheological analysis. This investigation covers many systems based upon polyethylene oxide (PEO); PEO blends, thermally aged PEO and PEO composites with montmorillonite (MMT), micro/nano silicon dioxide (SD/nSD) and boehmite fillers (BO). The study continued from dispersion and solution characterisation onto thermal and electrical properties. The effects of additives and treatment on the crystallisation kinetics and thermal transitions are considered. Polymers are most well known for their electrically insulating properties, therefore electrical analysis into AC breakdown and dielectric spectroscopy were also performed. The research has shown that rheology is capable of producing well dispersed PEO nanocomposites. Addition of fillers during the rheology phase produced the expected monotonic increase in viscosity apart from boehmite, which formed a very viscous gel after reaching a threshold loading. Large drops in thermal transitions were observed for the composite samples. All fillers caused a large increase in breakdown strength at higher loadings, except boehmite which caused the breakdown strength to decrease,an effect discussed in detail.

 دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی ساختار, خواص نانوکامپوزیت های پلی اتیلن اکسید
[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 16:7 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی مراحل گوناگون رشد و پرورش می باشد که چون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر می باشد.تحولات دوران رشد چنان تدریجی است که قابل لمس نمی باشد تا آنجا که سالمندی از دیدگاه اطرافیان آشکارتر از آن است که به نظر خود شخص می آید.کمبود دانش درمورد مرحله کهنسالی که از بی توجهی به آن سرچشمه می گیرد موجب شده است هاله ای از اندیشه نادرست برگرد آن کشیده شود و کهنسالی را به پیش داوری های نادرست بکشاند.بیشتر مردم از توجه و پرداختن به جنبه هایی از حیات که آنها را ناراحت می کند اکراه دارند و بیش از همه از اندیشیدن به سالمندی که حاصل گذشت عمرو مسن شدن است،می پرهیزند.
با گذشت زمان و با پیشرفت روز افزون دانش پزشکی،شاهد پیرتر شدن هرم جمعیتی و افزایش روز افزون سالمندان هستیم.گرچه افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و به تبع آن افزایش امید به زندگی از خصوصیات مثبت پیشرفتهای علمی محسوب می شوند،ولیکن تبعات پیر شدن جامعه خود هم اکنون یکی از معضلات زندگی اجتماعی و شهری می باشد،ساختار جدید شهرهای امروزه که بر مبنای سرعت،صنعت و تخصص حرفه ای بنا شده است بسیاری از ساختارهای حمایتی سنتی چون خانواده و نقش فرزندان را در ارائه خدمات به سالمندان تضعیف کرده است .این مسئله لزوم طراحی و ارائه ساختارهای جدید خدماتی- حمایتی براقشار سالمند را ضروری ساخته است .در این ساختارها آنچه که اهمیت دارد ارائه خدمات رفاهی در کنار خدمات حمایتی است. به این منظور باشگاه سالمندان که مجموعه ای از ارائه خدمات رفاهی وحمایتی می باشد . یکی  از راه حل های ساختاری در طراحی محیطهای مورد نیاز معاصر است.
در واقع آنچه که انگیزه طرح این موضوع شده است به شناخت پیامدهای نوظهور سالمندی و مهمتر از آن بررسی و پیشنهاد نمونه ای از سکونت گاه های اختصاصی سالمندان مربوط می شود تا هماهنگ با شرایط اجتماعی وفرهنگی ومذهب ما باشد چرا که مفهوم و عملکرد وکاربران آنچه که به اصطلاح (خانه سالمندان) خوانده می شود در کشور ما به طور قطع متفاوت از مراکز خاص سالمندان در سایر کشور ها خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد سالمند
فصل اول
بخش اول
1-1-مفهوم سالمندی
1-1-1-   نظریه های مختلف در مورد سالمندی 
بخش دوم
1-2-ویژگی های فیزیکی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیاز آنها 
1-2-1- کلیات
1-2-2-نظریه های ارائه شده در مورد پیر شدن جسمی
1-2-3-ویژگی جسمی و دگرگونی های فیزیولوژیکی
1-2-4-محدودیت های جسمی روحی
1-2-4-1-تغییرات ظاهری
1-2-4-2- تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
بخش سوم
1-3- ویژگی  های روانی سالمندان و توصیه طراحی جهت رفع نیاز آنها 
1-3-1- ویژگی روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان
1-3-2- مشکلات روحی و روانی سالمندان
1-3-3- توصیه های طراحی
فصل دوم 
2-1-ساختار جمعیتی کشورها
2-2-متوسط عمر در جهان
2-3- جمعیت سالمندان جهان
2-4- جمعیت سالمندان در ایران 
2-5 -جمعیت سالمند در استان کرمانشاه
2-6- جمعیت سالمند در شهرستان کرمانشاه
2-7-مطالعات اجتماعی 
2-7-1-مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
2-7-2 -اوقات فراغت سالمندان 
2-8- ورزش
2-9 - توصیه های طراحی
فصل سوم 
3-1-پیدایش خانه های سالمندی
3-1-1-علل سپردن سالمندان به خانه های سالمندی 
3-2-تقسیم بندی سالمندان از نظر نوع نگهداری
3-3- مراکز خدماتی روزانه [1]
3-3-1-اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه 
3-3-2-فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه
3-4-خانه سالمندان در ایران
3-4-1- مشکلات سالمندی در ایران
3-4-2-سازمان ها و طرح ای حمایت کننده از سالمندان در ایران
3-4-2-1- برنامه های کار درمانی
3-4-2-2- گروه ها کمک کننده در توانبخشی  سالمند
3-5-تاریخچه آسایشگاه های سالمندان در کرمانشاه
3-5-1- بررسی سالمندان کرمانشاه از نظر شرایط زندگی 
3-5-2- دلایل افزایش تقاضا برای سپردن سالمندان به آسایشگاه ها
3-5-3- مشکلات موجود در مراکز نگهداری و آسایشگاه ها در شهر کرمانشاه
3-6-پیامدهای مثبت و منفی سرای سالمندان
3-6-1-پیامدهای مثبت سرای سالمندان
3-6-2- پیامدهای منفی سرای سالمندان
3-7-اهداف طرح کانون سالمندان
فصل چهارم
4-1-بررسی منابع موجود در ایران
4-1-1-انجمن بانوان نیکوکار در کهریزک
فصل پنجم 
5-1- دستیابی به استانداردها
5-2- رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
5-2-1- کلیات
5-2-2-جهت گیری مناسب
5-2-3- ورودی اصلی
5-2-4- هال ورودی
5-2-5-اتاق نشیمن
5-2-6- کتابخانه
5-2-7- اتاق غذا خوری
5-2-8-آشپزخانه
5-2-9- اتاق خواب
5-2-9-1-پنجره در اتاق خواب
5-2-9-2- روشنایی و رنگ آمیزی اتاق خوابها
5-2-9-3- وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان
5-2-10- اتاق کارکنان
5-2-11- اتاق مدیریت
5-2-12- اتاق های درمانی و توانبخشی
5-2-13- رخشویخانه مرکزی
5-2-14- انبار وسایل
5-2-15-سرویس های بهداشتی
5-2-15-1- توالت
5-2-15-2 - دستشویی
5-2-15-3- حمام
5-3- ارتباط عمومی فضاها در خانه های سالمندان
5-3-1- آسانسور
5-3-2- رامپ و سطوح شیبدار
5-3-3- پلکان
5-4- راهروها
5-5- بازشوها
5-5-1- درها
5-5-2-پنجره ها
5-6- تراس های خصوصی
5-7- محوطه باغبانی 
5-8- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان 
5-9- مبلمان و اثاث ثابت
5-10- کفپوش های مناسب
5-11- نرده های کمکی
5-12- نشانه ها 
5-13- رهنمود های عمومی در رابطه با خانه سالمندان
5-13-1-جمع بندی و ارائه ی سرانه های پیشنهادی
5-14- کتابخانه
5-14-1-موقعیت عملکرد های مختلف کتابخانه
فصل ششم
6-1- معرفی شهرستان کرمانشاه
6-2- وجه تسمیه
6-3- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی- جغرافیایی منطقه (کرمانشاه)
6-3-1- مشخصات جغرافیایی کرمانشاه
6-3-2- اقتصاد کرمانشاه
6-3-2-1- صنایع و معادن
6-3-2-2- کشاورزی و دامداری
6-3-2-3- صادرات
6-4- مکان های دیدنی و تاریخی کرمانشاه
6-4-1- آثار پیش از تاریخ
6-4-2- مساجد تاریخی
6-4-3- پارک ها
6-4-4- سراب ها
6-4-5- آثار تاریخی کرمانشاه 
6-4-6- آثار تاریخی اسلامی کرمانشاه
فصل هفتم
7-1- تحلیل سایت
فصل هشتم
8-1- دلایل انتخاب موضوع 
8-2- هدف و ایده اصلی طراحی
8-3- ویژگی کالبدی فضا
8-3-1- فضا های باز و نیمه باز و بسته
8-3-2- ورودی 
8-3-3- محوطه های فضاهای عمومی و عناصرهای اجتماعی محوطه
8-3-4- اشرافیت
8-3-5- ظاهر ساختمان
8-3-6- هندسه و سازمان فضایی
8-3-7- راهروها و راه پله ها 
منابع فارسی
منابع لاتین 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، معماری
برچسب‌ها: پایان نامه معماری سرای سالمندان
[ یکشنبه نهم آذر 1393 ] [ 16:4 ] [ dlxco & masbi ]
توضیحات:
این پایان نامه به زبان انگلیسی، مربوط به دپارتمان شیمی دانشگاه گلاسگو (University of Glasgow)  میباشد که در سال 2012 انجام و با رتبه عالی مورد تایید قرار گرفته است است.

Abstrsct
This project was concerned with observing the process of nucleation of crystalline species during the cooling crystallisation of supersaturated solutions prepared from both ionic salt and small organic solutes. Cooling crystallisation induces a steady temperature-dependant destabilisation of the supersaturated liquid phase where the chemical potential of the liquid state increases and so becomes less thermodynamically stable. This decrease in stability triggers the onset formation of the corresponding solid state, which has a lower chemical potential. This driving force permits the spontaneous formation of critical nuclei and their subsequent growth into larger crystalline structures. Desire to understand the processes occurring at the earliest stages of crystal nucleation have attracted much interest over the years. Dynamic light scattering experiments were employed to closely observe the precursors to crystal nucleation. More specifically the phenomenon of molecular clustering and their consequent dispersion to form solute-rich regions within solution, where the generation of viable critical nuclei would be most likely occur, according to current theory. The pre-nucleation mechanism for cooling crystallisation was observed to involve large nano-droplet sized molecules of non-specific composition, for solutions of urea and glycine and almost micron-sized droplets for solutions of sodium chloride and sodium nitrate. Interestingly, there was evidence that clustering of larger aggregates was a phenomenon not wholly restricted by supersaturation as they were found in undersaturated solutions of all prepared samples. The relative size of particle radii formed in pre-crystalline solution tended to depend on the extent of the supersaturation i.e., the concentration of the solute present within the solution. This is not true in all cases though as supersaturated glucose indicated. This may suggest an alternate pathway in the route of nucleation of crystals than was previously assumed. The theory of a metastable phase forming within the bulk solution, where critical nuclei are thermodynamically more stable and hence are able to grow once formed might not hold true for all crystallising solutions or another factor may need to be better understood and manipulated in order to claim more control over the desired process. Further understanding of this could give an increased degree of control over yield and quality of products in pharmaceuticals and other material producing industries
Keywords: Dynamic light scattering, salt solutions, organic solutions, nucleation, crystallisation, liquid liquid separation, metastable zone, sodium chloride, potassium chloride, sodium nitrate, glucose, urea, glycine, cooling crystallisation, scattering

 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی دینامیکی پراکندگی مولکولهای آلی س, نمکهای یونی در حین تبلور خنک شونده
[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 22:55 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهم ترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار می آید. مهاجرت هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله تغییر در ترکیب و ساخت جمعیت،اشتغال، بیکاری، سطح دستمزدها، درآمد سرانه، بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، تخلیه روستاها و تخریب انها و... را به وجود می آورد و نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر،نابودی کامل شکوفایی ملی و بر هم خوردن تعادل و توازن منطقه ای است.
پروژه حاضر با هدف سنجش بررسی انگیزه مهاجرت روستاییان به شهر انجام شده است. این پروژه با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است و با استفاده از آزمون خی دو تحلیل و استنباط اماری انجام گرفته است.
از مطالب ارائه شده در این پروژه که به منظور تحلیل علت مهاجرت روستائیان انجام گرفته است میتوان نتیجه گرفت علی رغم اینکه کلیه عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی به طوری هماهنگ و ترکیبی در میل به کوچ روستائیان تاثیر گذار است، رفع نیازمندیها و مشکلات اقتصادی منجمله رفع بیکاری، اشتغال زایی و کسب درامد در مراکز شهری از مهمترین عوامل موثر بر مهاجرت خانوارهای نمونه به شهرها بوده است.همچنین ارتباط معناداری بین مشکلات اقتصادی روستائیان و مهاجرت انها به دیگر سکونتگاه ها وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 بیان مساله
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
3-1 اهداف تحقیق
4-1 سوالات سر اغازین
5-1 فرضیات تحقیق
6-1 واژگان کلیدی
فصل دوم: طرح نظری
1-2مقدمه
2-2 تعریف مفاهیم کلیدی
1-2-2 مفهوم مهاجرت
2-2-2 مفهوم مهاجرت روستا-شهری
3-2-2 مفهوم روستا
4-2-2 مفهوم شهر
5-2-2 مفهوم حاشیه نشینی
3-2 پیشینه تجربی
1-3-2 جمع بندی پیشینه تجربی
4-2 پیشینه نظری
1-4-2  نظر روانشتاین
2-4-2 نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو
3-4-2  نظریه سرمایه گذاری لاری شاستاد
4-4-2 نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی لوئیس
5-4-2 نظریه اورت.اس.لی 
6-4-2 نظریه زیمپ و استافر
7-4-2  نظریه کارکردگرایان
8-4-2 نظریه وابستگی مهاجرت
9-4-2 مدل سیستمی
10-4-2 مدل شبکه ای
11-4-2مدل رفتاری
12-4-2 جمع بندی پیشینه نظری
5-2 چارچوب نظری
1-5-2  نظریه اقتصادی تودارو
 6-2 تعریف منتخب
7-2  مدل تحلیلی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 انواع روش تحقیق
3-3  موضوع مشاهده
4-3 چگونگی مشاهده
1-4-3 ابزار گرد اوری داده ها
5-3 میدان مشاهده
1-5-3 جامعه اماری
2-5-3 روش نمونه گیری
3-5-3 حجم نمونه
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتایج تحقیق
1-5 مقدمه 
2-5 ضرورت توجه به مهاجرت
3-5 نتیجه گیری
4-5 تنگناها
5-5 راهکارها
پیوست
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان و علل ماندگاری
[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 22:23 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه علوم اقتصادی، بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران، مطالعه موردی بانک صادرات شهر زابل

مقدمه: 

ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند.  (کارول، کلی، 2003) 
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه  نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات  و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996) 
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد: ....

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق     
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق      
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق      
4-1- گزاره هاي تحقيق      
1-4-1- اهداف تحقيق      
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق      
5-1- متغيير هاي تحقيق      
6-1- روش تحقيق      
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق      
8-1- مشكلات و محدوديت هاي تحقيق      
فصل دوم: ادبیات نظری     
مقدمه      
2 -1- تاريخچه بانكداري      
2 -1-1- بانك     
2-1-2- پيشينه بانك در جهان     
2-1-3- پيشينه بانك در ايران     
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي     
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع  EFT     
2-2-2- سوئيفت SWIFT     
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI)     
2-3- بانكداري الكترونيك     
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك     
2-3-2- بانكداري اينترنتي     
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك     
2-3-4- سيستم‌هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك     
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك     
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک     
2-5- چالش های بانکداری الکترونیک     
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران     
2-7-1 شاخص های موانع فنی      
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی     
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی     
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي     
فصل سوم: روش تحقیق      
3-1 مقدمه      
3-2- طرح تحقيق      
3-3 جامعه آماري      
3-4 نمونه      
3-4-1 حجم نمونه      
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق      
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق      
3-6- متغيرهاي تحقيق     
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق‌      
3-7-1 روش كتابخانه‌اي       
3-7-2 روش مصاحبه      
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه       
3-8- تعيين روايي پرسشنامه      
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه      
3-10- روشهاي آماي      
3-10-1 روش اندازه گيري      
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها     
3-10-2-1- آمار توصیفی      
3-10-2-2 آمار استنباطی      
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها      
مقدمه     
4-1- توصیف داده ها     
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان     
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق     
4-2- انجام آزمون های مورد نظر     
4-2-1- آزمون فرضیه های اصلی تحقیق     
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق     
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات      
5-1- مقدمه     
5-2- خلاصه پژوهش     
5-3- پیشنهادات     
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
ضمائم و پیوست‌ها 
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
پرسشنامه بررسی موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک 

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در, پایان نامه علوم اقتصادی
[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 22:21 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده: 
در این پژوهش از شبکه عصبی- فازی تطبیقی و تئوری دمپستر- شفر برای تهیه نقشه حساسیت خطر لغزش حوزه آبخیز سجادرود در استفاده گردید. موقعیت لغزش های منطقه از طریق پایش میدانی و عکس های هوایی مشخص گردید. در مرحله بعد عوامل موثر در بروز زمین لغزش نظیر ارتفاع، سنگ شناسی، شیب، جهت، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، بارندگی، شاخص پوشش گیاه (NDVI)، شاخص قدرت رودخانه و کاربری اراضی رقومی گردید. سپس مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده از یافته های مدل ANFIS و تئوری دمپستر – شیفر در عوامل موثر بروز لغزش ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از شش تابع عضویت توابع مثلثی، دایره ای، حلقوی،زنگوله ای، ذوزنقه ای و گوسی برای نقشه حساسیت زمین لغزش و مقایسه نتایج آنها مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی مدل ها از منحنی ROC بهره گرفته شد.  نتایج نشان داد تئوری دمپستر- شیفر در میان تمامی مدل ها دارای بهترین کارایی برای تهیه نقشه حساسیت لغزش ها داشت و ساختار عصبی- فازی با انواع توابع عضویت خود تفاوت اندکی در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش نشان دادند. از طرفی نتایج نشان داد عوامل کاربری اراضی و جاده نقش اصلی را در وقوع زمین لغزش های منطقه بازی می کنند. نقشه خطر لغزش نشان داد مساحت مناطق با خطر پذیری بالا بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده و نشان دهنده خطر پذیری بالای حوزه آبخیزسجاد در بروز لغزش ها می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1 فرضیات تحقیق 
1-2 ضرورت تحقیق 
1-3 اهداف
1-4 سوالات تحقیق
1-5کلیات و مفاهیم
1-5-1 زمین ‏لغزش
1-5-2 عوامل مؤثر در ایجاد زمین ‏لغزش
1-5-3 طبقه‏ بندی مدل‏های زمین ‏لغزش‏
1-5-4 منطق فازی 
1-5-5 انواع سيستم هاي فازي
1-5-5-1 سيستم هاي فازي خالص
1-5-5-2 سيستم هاي فازي تاكاگي- سوگنو و كانگ (TSK)
1-5-5-3سيستم هاي با فازي ساز و غير فازي ساز
1-5-6 تابع عضویت 
1-5-7 توابع عملگر فازی
1-5-7 ایجاد قاعده فازی
1-5-8 غیرفازی کردن منطق فازی
1-5-8-1 اصل ماكزيمم عضويت
1-5-8-2 روش مركز سطح
1-5-8-3 روش ميانگين وزنی
1-5-9شبکه عصبی- فازی تطبیقی
1-5-10 معماري مدل ANFIS
1-5-11 انواع توابع عضویت فازی مورد استفاده درشبکه عصبی- فازی تطبیقی
1-5-11-1 تابع عضویت مثلثی 
1-5-11-2تابع عضویت ذوزنقه ای 
1-5-11-3 تابع عضویت گوسی 
1-5-12 تئوری دمپستر- شیفر 
فصل دوم: سابقه تحقیق
2- سابقه تحقیق 
2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور
2-3 مطالعات داخل کشور
2-4 جمع بندی نظرات ارائه شده
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مواد
3-1-1 خصوصیات عمومی منطقه مورد مطالعه 
3-1-1-1 خصوصیات عمومی سجاد رود
3-1-2 خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز سجادرود
3-1-2-1 وضعیت سنگ شناسی و چینه شناسی حوزه آبخیز سجاد رود
3-1-2-2 وضعیت خاکشناسی حوزه آبخیز سجاد رود
3-1-2-3 وضعیت پوشش گیاهی  حوزه آبخیز سجاد رود    
3-1-2-4 خصوصیات هواشناسی و اقلیم حوزه آبخیز سجاد رود
3-1-2-5 خصوصیات هیدرولوژی حوزه آبخیز سجاد رود
3-2 روش تحقیق 
3-2-1 بررسی عوامل موثر در ناپایداری دامنه و ایجاد زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه
3-2-2 تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش
3-2-3 عوامل موثر در وقوع زمین لغزش
3-2-3-1 نقش شیب در وقوع زمین لغزش
3-2-3-2 نقش جهت شیب در وقوع زمین لغزش
3-2-3-3 نقش ارتفاع در وقوع زمین لغزش
3-2-3-4 نقش فاصله از رودخانه در وقوع زمین لغزش
3-2-3-5 نقش فاصله از جاده در وقوع زمین لغزش
3-2-3-6 نقش بارندگی در وقوع زمین لغزش
3-2-3-7 سنگ شناسی
3-2-3-8 فاصله از گسل
3-2-3-9 کاربری اراضی
3-2-3-11 شاخص NDVI 
3-2-3-12 شاخص قدرت رودخانه  (SPI)
3-2-4 نحوی وزن دهی به ورودی های روش شبکه عصبی- فازی تطبیقی
3-2-5 اجرای شبکه عصبی-فازی تطبیقی
3-2-6 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از تئوری دمپستر - شفر
3-2-6 ارزیابی روش پهنه بندی خطر زمین لغزش
فصل چهارم: نتایج
4-1 نتایج حاصل از تهیه وزن های ورودی شبکه عصبی- فازی تطبیقی
4-2 نتایج حاصل از تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از توابع عضویت
4-3 نتایج حاصل از اندازگیری میزان خطای توابع عضویت در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش 
4-4 نتایج حاصل از تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از تئوری دمپستر- شفر
4-5 نتایج حاصل از ارزیابی نقشه های حساسیت به وقوع  زمین لغزش در حوزه آبخیز سجادرود
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث
5-1-1 بررسی ارتباط عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه با ورودی های شبکه عصبی - فازی تطبیقی
5-1-2 بررسی ارتباط عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها با استفاده از تئوری دمپستر - شفر
5-1-3 دستیابی به بهترین مدل منطقه ای برای تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش
5-1-4 بررسی میزان خطای توابع عضویت در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش
5-2 نتیجه گیری
5-3 آزمون فرضیات
5-4 پیشنهادات
مراجع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه روش شبکه عصبی, فازی تطبیقی در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 22:56 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

قیمت:180000ریال


    موضوع پایان نامه :    بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان    پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی مهندسی روانشناسی (علوم تربیتی)     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)        


        چکیده :


    


        در سال­های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه­ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه­های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه­ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده­ی تفاوت­های جنسیتی در توانایی­های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه­ها، به این مهم پرداخته شود.


    


        


    


        جنسیت، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش عالی


    


        
                                 فهرست مطالب :                     فصل 1-   انگیزه و پیشرفت تحصیل    مقدمه       ارزش ها و هنجار های جنسیتی..    تعریف مفهومی متغیر ها  و انواع آ    اصطلاحات پژوهش     انگیزه های اولیه.     انگیزه های ثانویه.      انگیزه و رفتار      انگیزه و پیشرفت تحصیلی..    عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی..      ماهیت و محتوای برنامه های آموزشی..    فصل 2-  جنسیت و انگیزه تحصیلی         جنسیت و توانایی­های تحصیلی..      جنسیت و عملکرد تحصیلی..    کند وکاو رابطه دانشجو و استاد.      وظایف استاد و  دانشجو نسبت به هم..    ویژگی های استاد و دانشجو.     تعهد و مسئولیت استاد و دانشجو در قبال هم..     رفتار استاد و انگیزه تحصیلی..     ارتباط انگیزه و پیشرفت تحصیلی..      انگیزه پیشرفت و جنسیت...     ارتباط انگیزه پیشرفت و فرهنگ جامعه.     ارتباط انگیزه پیشرفت و یادگیری و عملکرد.    فصل 3-   فرضیه ها و روش انجام کار.     ضرورت و اهمیت پژوهش....     پژوهش های انجام شده     بیان مسئله.     اهداف پژوهش....      روش پژوهش....     روش گردآوری اطلاعات...     ابزار گرد آوری اطلاعات...     جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری..      روش تجزیه و تحلیل داده ها    فرضیه پژوهش     فصل 4-   تجزیه و  تحلیل اطلاعات     روائی پرسشنامه.     اعتبارپرسشنامه.    بررسی آماری جامعه دانشجویان پسر.     بررسی آماری جامعه دانشجویان دختر.    فصل 5-   نتیجه گیری و پیشنهادات       نتیجه و خلاصه پژوهش    فهرست منابع


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصی
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 15:49 ] [ dlxco & masbi ]
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

قیمت:70000ریال


نام پایان نامه  : رشته علوم تربیتی ::بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمانفرمت word تعداد صفحه 147حجم فایل ۱۵۸ کیلو بایتقابل دانلود بعد از خرید  فهرست مطالب::عنوان                                                          شماره صفحهفصل اول: كليات تحقيقمقدمه…………………………………………….. 2بيان مساله………………………………………… 5اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………….. 9اهداف تحقیق……………………………………… 10سوال اساسی تحقیق………………………………… 11فرضيه هاي تحقيق……………………………….. 11فرضیه اصلی…………………………………….. 11فرضیه های فرعی………………………………… 11تعاریف عملیاتی………………………………….. 11 فصل دوم:ادبیات و زمینه تحقیق مقدمه…………………………………………………….. 18

مديريت مشاركتي…………………………………………. 19فرهنگ سازماني، عوامل تعيين كننده………………………….. 21تاريخچه…………………………………………………. 23مديريت مشاركت جو چيست؟ ……………………………….. 31چرا مديريت مشاركت جو؟………………………………….. 31پیش نیازهای مشارکت…………………………………….. 33سطوح مشارکت…………………………………………. 34ویژگیهای نظام مدیریت مشارکتی…………………………… 35نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران…………………………… 38پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان……………….. 39مدیریت مشارکتی درایران…………………………………… 42مؤلفه هاي مديريت مشاركتي…………………………………. 49گرايش به عدم تمركز………………………………………. 49مدیریت مشارکتی در سازمانها………………………………. 50مشارکت………………………………………………… 51فلسفه مشارکت…………………………………………….. 53الگوی مشارکت…………………………………………….. 56مقتضیات مشارکت………………………………………….. 57سرشت مشارکت کارکنان…………………………………… 60پیش نیازهای مشارکت…………………………………….. 63محدودیتهای مشارکت……………………………………… 64مشورت و شورا…………………………………………… 66برخي نتايج عمده نظام مديريت مشاركتي………………………. 68کوهدشت………………………………………………….. 69دبیرستانهای کوهدشت……………………………………….. 71پیشینه تحقیق……………………………………………….. 73نتيجه گيري از فصل دوم………………………………………. 77 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه…………………………………………………….. 84روش تحقيق………………………………………………. 84جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري…………………… 84ابزار گردآوری ……………………………………………. 85ابزار اندازه گیری (تجزیه و تحلیل) اطلاعات…………………….. 85 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه……………………………………………………….. 87بررسی و توصیف سوالهای تحقیق………………………………. 88نتيجه گيري كلي از سوالهاي تحقيق……………………………… 108 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه……………………………………………………….. 114نتيجه گيري از فرضيه هاي تحقيق……………………………….. 114نتيجه گيري از فرضيه فرعي 1…………………………………. 114نتيجه گيري از فرضيه فرعي 2…………………………………. 115نتيجه گيري از فرضيه فرعي 3…………………………………. 116نتيجه گيري از فرضيه اصلي………………………………….. 117يافته هاي چند تحقيق ديگر در مورد موضوع تحقيق…………………. 117پيشنهادهاي تحقيق……………………………………………… 119منابع………………………………………………………… 121پيوستهاپرسشهاي تحقيق………………………………………………….. 124


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در رضایت مندی ش
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 15:48 ] [ dlxco & masbi ]
پيشگفتار:
از سال 1877م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .
اين پايان نامه از 5 فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و ... نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است . 
در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي 802.11 - به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم - و نيز پشته ي پروتكلي 802.16 - مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .
در فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم در بخش اول اين فصل و نيز آنتن هاي آرايه فازي به طور تخصصي تر در بخش دوم اين فصل مورد بحث قرار مي گيرند .
فصل پنجم نيز نتيجه گيري كلي و پيشنهاد به ديگر پژوهندگان علاقه مند به اين موضوع را شامل   مي شود . اميد كه مفيد محضر خوانندگان محترم قرار گيرد . 
 
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول: طرح تحقیق
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
اهمیت انجام تحقیق
اهداف کلی تحقیق
هدف های ویژه تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل دوم: مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
تاریخچه
انواع آنتن ها از نظر کاربرد
آنتن هرتز
ب) آنتن مارکنی
پ) آنتن شلاقی
ت ) آنتن لوزی ( روبیک)
ث) آنتن V معکوس
ج) آنتن ماکروویو
چ) آنتن آستینی
ح) آنتن حلزونی
ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA
پارامترهای آنتن
نمودار پرتو افکنی آنتن ها
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
جهت دهندگی آنتن ها
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
شعاع های فرعی آنتن ها
مقاومت پرتو افکنی آنتن
امپدانس ورودی آنتن
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهنای نوار فرکانس آنتن ها
پلاریزاسیون آنتن ها
پلاریزاسیون خطی
پلاریزاسیون دایره ای
پلاریزاسیون بیضوی
ساختمان مکانیکی آنتن ها
اندازه آنتن
نصب آنتن ها
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی
فصل سوم: شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم
سخت افزار شبکه
شبکه های ﭘخشی(broadcast network)
شبکه های همتا به همتا (peertopeer network)
شبکه های شخصی (personal area network)
شبکه های محلی (local area network)
شبکة شهری(Mtropolitan Area Network)
شبکة گسترده (Wide Area Network)
شبکة بی سیم (wireless network)
شبکة شبکه ها (internetwork)
نرم افزار شبکه
لایة فیزیکی (Physical layer)
زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)
لایة شبکه
لایة انتقال(Transport layer)
لایة کاربرد (Application layer)
شبکه های محلی بی سیم  
ﭘشتة ﭘروتکل
لایة فیزیکی در
شبکه های بی سیم باند گسترده
لایة فیزیکی در
فصل چهارم: آنتن های هوشمند
بخش اول:آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم
تداخل هم کانال
ثرات محوشدگی
جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند
مدلهای کانال
مدل لی Lee s Model
A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers
مدل ماکروسل (Macro cell Model)
مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)
Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model
مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)
مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varyingvector channel model)
مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))
مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)
آرایه های هوشمندآنتن و بهره های مختلف
انواع آنتن های هوشمند
ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده
راهبردهای شکل دهی بیم ثابت
پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم
الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال
ترکیب های آرایه ای تنظیمی
ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده
مثال
نکات نتیجه گیری شده
بخش دوم: آنتن های آرایه فازی
تاریخچه
انواع آرایه ها
آرایه های خطی (Linear Array)
آرایه های مسطح (Planar Array)
ویژگی های آرایه فازی
تکنولوژی شیفت دهنده فاز
تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر
فصل پنجم:نتیجه و ﭘیشنهاد
منابع

فهرست اشکال
شكل2.1:آنتنVمعكوس
شكل 2.2 : آنتن هاي بوقي مستطيلي. الف- بوق قطاعي صفحه H ؛ ب - بوق قطاعي صفحه
E ؛ ج- بوق هرمي.
شكل 2.3 :  الف- آنتن دو مخروطي نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطي محدود
شكل2.4: الف- پرتو تشعشعي يك آنتن دو مخروطي نامحدود ؛ ب- آنتن ديسك و مخروط
شكل 2.5 : آنتن حلزوني
شكل 2.6: دستگاه مختصات كروي
شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكني سه بعدي
شکل 2.8: نمودار پرتو افکني ميدان الکتريکي يک آنتن.
شکل2.9: ترتيب آنتن ها در تعيين نمودار پرتو افکني
شكل 2.10: نمودار پرتو افكني يك آنتن عملي.
شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات
شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل
شكل2.13:آنتن خطي به طول
شكل2.14: وضعيت آنتن فركانس 30 كيلو هرتز
شکل 1،3: لايه ها و پروتکل ها و واسطه ها
شکل 3,2:انتقال اطلاعات در يک شبکه 5 لايه
شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11
شکل3,4:پشته پروتکلی16,802
شکل3,5: محيط انتقال در 802.16.
شکل 3,6: فريم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing     54
شکل 4.1: مدل لي (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ايستگاه پايه ؛ AE عنصر آرايه)
شکل 4.2: يک مجموعه اي انتشار دهنده هاي يکسان که بطور يکنواخت و مجزا
از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده هاي موثر، BS: ايستگاه مرکزي)
شکل4.3: مدل ميکروسل يک کانال بي سيم (BS: ايستگاه مرکزي , MU: واحد متحرک)
شکل 4.4: کانال بي سيم مدل باند عريض محيط ميکروسل:
(MU, BS منطقه بيضي هستند)
شکل 4.5: مدل کانال بي سيم روي يک پرتو دلخواه از انتشار دهنده هاي بنا نهاده شده است.
هر انتشار دهنده يک دسته اي ازانتشار دهنده هاي کوچکتر است.
شکل 4.6: مدل زاويه دريافت گاوسي ويژه يک پرتو يک واحد انتشار دهنده ها:
انتشار يک سيگنال واحد اصلي است.
شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محيط همزيستي انتشار دهنده هاي محلي
(local scatterer) و انتشاردهنده هاي اصلي.
شکل 4.8:محيط کانال سمتي شهري بد با يک جفت از پرتوهاي اوليه و ثانويه
شکل4.9: طرح ترکيبي اختلافها به صورت انتخابي بر مبناي بيشترين SNR خروجي
پايه ريزي شده است.
شکل 4.10: روش ترکيب بر مبناي بيشترين درصدSNR
شکل 4.11: طرح ترکيب بر مبناي بهره مساوي: خروجي مطابق با جمع هم فازها
از سيگنال هاي شاخه آرايه مي باشد.
شكل4.12: تركيب آنتن هوشمند و بخشهاي كنترل سيگنال مربوطه.
شكل 4.13: مثالي از يك ماتريس Blass: يك ساختار سه عنصره جهت
توليد سيم كناري عريض. ماتريس
شكل 14،4: تكنيك هاي شكل دهي بيم؛
(a): روش پايه باند (b).DOA/los: استراتژي مشخص طراحي.
شكل 4.15: بيم هاي مستقيم براي يك آنتن هوشمند
شكل 4.16: تركيب آرايه سازگار: (a) مدل Applebaum  (b) مدل widrow                  81
شكل 4.17: يک پايه دو بيم ماتريس .Butler BMP#1): بيم شکل يافته با پورت ورودي#1) 82
شکل:4.18 هيبريد چهار گانه ابتدايی ناشی از کاربرد کاربرد يکTجادويی: يک آرايه دو المانه؛
Tجادويی؛ بيم در برابر پورت های بر انگيخته شده؛و مسير تاخير  بهبود يافته از بيم پورت 4.
شکل 4.19:هيبريد چهارگانه تزويج شده بر مبنای راستا(الف):هيبريد تزويج شده پهلويی؛
 (ب)هيبريد تزويج شده عمودی؛S:شکاف تزويج شده در فضای حائل بين دو موجبر؛
و،ML:ظرفيت منطبق شده.
شكل 4.20: تركيب چهار موقعيت در پرتو قابل سوئيچ براي استفاده در
ماتريس Butlar: (ps): شيفت دهنده فاز)
شكل4.21 : نمايش نقش هيبريدچهارگانه در ماتريس Butler چهارالماني:
هيبريد يك اختلاف فاز   درجه را در ارسال عرضه مي كند.
شکل 4.22:پياده سازي آنتن هوشمند با سوئيچ قابل برنامه ريزی
شکل 4.23:آرايه خطی.
شکل4.24: آرايه فازي از نوع مسطح.
شکل 4.25:آرايه مسطح مستطيلی.
شکل 4.26:سوييچ هاي ميکروالکترومکانيکال
شکل 4.27:شيفت دهنده ي فاز دي الکتريک ولتاژ متغير

موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پایان نامه آنتن و شبکه های رادیویی
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 0:41 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
بدون شک سابقه معلولیت در جوامع بشری به اندازه تاریخ انسان است و در طول تاریخ طرز تفکر و باورهای ما نسبت به این موضوع دچار تغییرات زیادی شده است.
نقوش دیواری به جامی مانده از نیاکان حاکی از آن است که در ایجاد معلولیت، ناآگاهی والدین وجامعه ار علم ژنیتک و عدم رعایت بهداشت، فقر غذایی وحوادث طبیعی چون آتشفشان، زلزله، سیل، طوفان و حوادث غیر طبیعی چون جنگ‌ها، تصادفات، سوانح و اعتیاد به موادمخدر دخالت داشته‌اند.

مقدمه:
امروزه توجه به آموزش و پرورش از شاخص‌های عمده وتوسعه جوامع انسانی محسوب می‌شود. یعنی کشور‌ها نه بر اساس رشد و توسعه اقتصادی بلکه بر اساس میزان توجه به آموزش وپرورش استثنایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همان گونه که می‌دانیم هیچ انسانی کاملاً شبیه به دیگری نیست. این تفاوتها در همه جا وبین همه انسانها در بین دوقلوها وحتی دوقلوهای هم شکم یکسان ملاحضه می‌شود.
این تفاوتها به گونه‌ای است که به جرات می‌توان ادعا کرد به تعداد انسانها روی زمین یعنی شش میلیارد انسان استثنایی وجود دارند که در کنار هم زندگی می‌کنند. این مساله هم در تفاوت سر انگشتان انسان مشهور ایت و هم در حیطه‌های غیر مادی همچون ابعاد عاطفی، احساسی، روانی و شناختی، البته این امری است که باید آن را به فال نیک گرفت چون ار رازهای خلقت است زیرا همین تفاوت‌ها وناهمسانی هاست که ادامه زندگی میسر می‌سازد.

فهرست مطالب:
بیان مساله 
ضرورت و اهمیت تحقیق 
اهداف آموزشی 
سیاست آموزشی 
چکیده 
مقدمه 
رويكرد هاي نظري در زمينه كودكان استثنايي 
طبقه بندي كودكان استثنايي 
گفتار اول: تیزهوشان
چکیده 
مقدمه 
تعريف اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي 
شيوع اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي 
نشانه ها وعلائم اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي 
علل نارسايي توجه / بيش فعالي 
راهبردهاي درمان  
گفتار دوم: وسواس
مقدمه 
اختلال وسواسی فکری عملی(OCD) 
وسواسي فکری 
وسواسهاي فكري شايع در اختلال وسواس فكري-عملي 
وسواس عملي  
وسواسهاي عملي شايع در اختلال وسواس فكري-عملي 
شيوع اختلال وسواس فكري-عملي (OCD)
سن شروع اختلال وسواس فكري- عملي 
تشخيص اختلال وسواس فكري-عملي 
علل اختلال وسواس فكري-عملي 
مدل ژنتيكي 
نظریه های وسواس 
رويكردهاي درمان 
روشهای درمانی اختلال وسواس 
گفتار سوم: اختلال خودماندگی
مقدمه 
پزشکان چه می کنند؟ 
روش های درمان 
علت بیماری 
اوتیسم چگونه درمان می شود؟ 
نوجوانان مبتلا به اوتیسم چه ویژگی هایی دارند؟  
زندگی کردن با اوتیسم 
گفتار چهارم: اختلال دو قطبی
مقدمه 
اختلال دوقطبي در کودکان 
علل و فاکتورهاي خطر 
علائم و نشانه ها در کودکان 
تشخيص اختلال دوقطبي در کودکان 
گزينه هاي درماني براي اختلال دوقطبي 
راهنمايي هايي براي کنار آمدن با اختلال دوقطبي در کودکان 
گفتار پنجم: فلج مغزی
مقدمه 
علت فلج مغزی چیست 
علائم فلج مغزی 
شیوع 
عوامل خطرساز 
مشکلات 
آیا وضعیت تغییر خواهد کرد 
گفتار ششم: نابینایی
مقدمه 
تعریف قانونی نابینایی 
تعریف آموزشی نابینایی 
علل نقیصه بینایی 
رشد زبان و مفاهیم 
رشد حركتی 
رشد شناختی و هوشی 
پیشرفت تحصیلی 
رشد اجتماعی و هیجانی 
علل نابینایی 
وسایل الکترونیکی برای نابینایان 
شیوع نابینایی در جهان 
برنامه سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از نابینایی 
گفتار هفتم: کم توان ذهنی
مقدمه 
انواع عقب ماندگی 
علل 
عوارض 
روش درمان 
مشکلات رفتار 
گفتار هشتم: ناشنوایان
مقدمه 
تاریخچه 
راهکارهای آموزشی _ارتباطی برای دانش آموزان دارای آسیب شنوایی
سبب شناسی ناشنوایی مادرزادی 
سبب شناسی ناشنوایی اکتسابی 
کارکرد سلامت روان در افراد ناشنوا 
تعریف و میزان شیوع 
ناشنوایی ومشکلات مضاعف 
روش های صوتی آموزش گفتار 
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی کودکان استثنایی
[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 8:44 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه یک روش برای طراحی ​​سیستم خود تطبیقی توزیع شده 

این پایان نامه به زبان انگلیسی ، دپارتمان گروه رسانه ها و فناوری، دانشگاه لینه و مربوط به سال 2014  دانشگاه سوئد می باشد و ( با نمره عالی به چاپ رسیده است)

Abstract
    
Engineering contemporary distributed software applications is a challenging task due to the dynamic operating conditions in which these systems have to function. Examples are dynamic availability of resources, errors that are difficult to predict, and changing user requirements. These dynamics can affect a number of quality concerns of a system, such as robustness, openness, and performance. The challenges of engineering software systems with such dynamics have motivated the need for self-adaptation. Self-adaptation is based on the principle of separation of concerns, distinguishing two well defined systems: a managed system that deals with domain specific concerns and a managing system that deals with particular quality concerns of the managed system through adaptation with a feedback loop. State of the art in self- adaptation advocates the use of formal methods to specify and verify the system's behavior in order to provide evidence that the system's goals are satisfied. However, little work has been done on the consolidation of design knowledge to model and verify self-adaptation behaviors. To support designers, this thesis contributes with a set of formally specified templates for the specification and verification of self-adaptive behaviors of a family of distributed self-adaptive systems. The templates are based on the MAPE-K reference model (Monitor-Analyze-Plan-Execute plus Knowledge). The templates comprise: (1) behavior specification patterns for modeling the different MAPE components of a feedback loop, and (2) property specification patterns that support verification of the correctness of the adaptation behaviors. The target domain are distributed applications in which self-adaptation is used for managing resources for robustness and openness requirements. The templates are derived from expertise with developing several self-adaptive systems, including a collaborative mobile learning application in which we have applied self-adaptation to make the system robust to degrading GPS accuracy, and a robotic system in which we apply self-adaptation to support different types of openness requirements. We demonstrate the reusability of the templates in a number of case studies.  

 

پایان نامه یک روش برای طراحی ​​سیستم خود تطبیقی توزیع شده

پایان-نامه-یک-روش-برای-طراحی-​​سیستم-خود-تطبیقی-توزیع-شدهاین پایان نامه به زبان انگلیسی ، دپارتمان گروه رسانه ها و فناوری، دانشگاه لینه و مربوط به سال 2014  دانشگاه سوئد می باشد و ( با نمره عالی به چاپ رسیده است)دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه یک روش برای طراحی ​​سیستم خود تطبیقی تو
[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 23:12 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
جرم رایانه‌ای عبارت است از استفاده غیرمجاز از فن‌آوری رایانه‌ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان‌ها. خلافکارهای رایانه‌ای معمولاً به از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات تمایل دارند. کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگر و همینطور اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می‌افتد. یک عمل خلاف رایانه‌ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست. بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می‌تواند جرم باشد. این اطلاعات می‌تواند اطلاعات خصوصی یا فردی باشد. خلاصه این روزها این گونه اعمال خلاف روبه افزایش است و تنوع آنها هم روز به روز بیشتر می‌شود و ما هم ناگزیریم از سیستم‌های امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. و در این میان آگاهی ما می‌تواند از قربانی شدن ما جلوگیری کند. در این پروژه درباره هک، انواع آن و راههای مقابله با هک شدن اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده‌ام که امیدوارم مورد توجه خوانندگان قرار بگیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه هک و هکر
امنیت پایگاه داده و اطلاعات چیست؟
امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات 
حفره امنیتی
مزایایی سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات
فصل اول: آشنایی با هک و هکر
1 -1 هک چیست؟
1 -2 هکر کیست؟
1 -3 انواع هکرها
1- 3- 1 هکرهای کلاه سفید
1- 3- 2 هکرهای کلاه سیاه
1- 3- 3 هکرهای کلاه خاکستری
1- 3- 4 هکرهای کلاه صورتی
1- 4 انواع حملات هکرها
1- 5 انگیزه‌ی حمله هکرها
1- 6 حملات معروف توسط هکرها
1- 7 مقابله با نفوذ از طریق مودم‌ها
1- 8 مقابله با جستجوی پورت‌های باز
1- 9 مقابله با شناسایی از طریق وب
1- 10 مقابله با شکستن رمزهای عبور
1- 11 مقابله با حمله‌های ناشی از حدس زدن شماره سریال
1- 12 امنیت در کامپیوترهای شخصی
فصل دوم: روشهای مقابله با هک شدن
2- 1 روشهای کاربردی مقابله با هک شدن
2- 2 دیوار آتش
2- 3 رمزنگاری-راه حلی برای حفظ امنیت داده‌ها
2- 4 هک اخلاق‌گرا
2- 5 اهداف هک اخلاق‌گرا
2- 6 معایب هک‌های اخلاقی
2- 7 مزایایی هک‌های اخلاقی
2- 8 تفاوت بین ویروس‌ها، تروجان‌ها، کرم‌ها و سایر بد افزارها چیست؟
2- 9 بد افزار چیست؟
2- 10 کلیاتی درباره امنیت شبکه
2- 11 چگونگی کسب درآمد هکرها
2- 12 سنگین‌ترین حملات هکری تاریخ
2- 13 امنیت و ضد امنیت در دادوستدهای الکترونیک
2- 14 توصیه‌های مهم برای کاربران خدمات بانکی و تجاری آنلاین
فصل سوم: نتیجه گیری
3- 1 نتیجه‌گیری
منابع

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه هکر و راه های مقابله
[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 22:32 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
فیزیک حالت جامد به زمینه گسترده‌ای از ویژگیهای مختلف مواد می‌پردازد. مواد، بنابر خاصیت الکتریکی یا مغناطیسی که خود بروز می‌دهند در یکی از گروههای سرامیکها، نارساناها، نیمرساناها، رساناها، ابر رساناها، و یا مواد مغناطیسی قرار می‌گیرند. با وجودی که کتابهای نوشته شده با عنوان عام فیزیک حالت جامد و یا با عنوانهای اختصاصی مثل فیزیک نیمرساناها، فیزیک ابر رساناها، فیزیک مواد مغناطیسی، و غیره بسیار زیادند ولی متاسفانه کتابهایی که در زمینه فیزیک حالت جامد یا هر یک از زیر شاخه های آن به فارسی برگردانده شده‌اند بسیار کم و حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.۷۰ سال از کشف ابر رسانایی می‌گذرد ولی تنها در خلال دو دهه گذشته بوده است که ابررساناها از اجسام مرموز مورد استفاده فیزیکدانها دز آزمایشهایشان به موادی با اهمیت کاربردی تغییر ماهیت داده اند. فن آوریهای تازه ای ظهور کردند که در آنها از مواد ابر رساناها برای توسعه قطعات الکترونیک با حساسیت و دقت بالا از قبیل تابش سنج ها، تشدید کننده های بسامد بالا، مخلوط برخوردار می‌شوند. اکنون برنامه های پژوهشی با هدف توسعه قطعات منطقی و حافظه برای رایانه ها بر پایه ابر رساناها در حال اجراست.
به خاطر این توسعه ها، تعداد قابل توجهی از متخصصین به طور روزمره با پدیده ابر رسانای سرو کار دارند. اکنون دوره های آموزشی مناسب در برخی از دانشگاهها و کالجهای فنی ارائه می‌شود.

فهرست:
مقدمه
بخش اول
معرفی ابر رسانا
فصل اول – ابر رسانایی چیست؟
واقعیات تجربی بنیادی
کشف ابر رسانایی
ابر رسانایی چیست؟
افزایش دمای بحرانی ابر رسانایی
فصل دوم – (فناوری ابررساناها)
اصول الکتریسیته
ساختار اتمی
آثار جوزفسن
اثر مایسنر- اوکسنفلد
مبانی نظری ابر رسانایی
تهیه ابر رسانا
ابر رساناها تجاری
ابر رساناهای آزمایشگاهی
بخش دوم
کاربردهای ابر رسانایی
فصل سوم – نقش ابر رسانایی در نیروگاهها
الکتریسیته مصرفی جهانی
تولید برق
کاربرد ابر رساناها در سیستم های ذخیره انرژی
نقش ابر رساناها در توزیع انرژی
مصرف انرژی
فصل چهارم – ابر رسانایی و صنعت الکترونیک
ترانزیستور
مدار مجتمع
نقش ابر رسانایی
استفاده از مواد ابر رسانایی در ساخت اتصالات داخلی
چگالی جریان الکتریکی
پیوندهای جوزفسون
شرکت هایپرز
فصل پنجم – کاربردهای ابر رسانایی در علوم و پزشکی
فیزیک انرژیهای بالا
پرتاب کننده های ابر رسانایی
همجوشی هسته ای (فوزیون)
جدا کننده های مغناطیسی
اسکوئید
کاربردهای دیگر ابر رسانایی در پزشکی
MRI
فصل ششم – ابر رسانایی و ترابری
ترنهای شناور مغناطیسی(Maglev Trains)
کاربرد ابررسانایی در خودروها و کشتیهای الکتریکی
فصل هفتم  - کاربرد ابر رسانایی در صنایع نظامی
موتورهای ابر رسانایی
تفنگهای ریلی ابر رسانایی۱
تفنگهای لیزری           
حساسگرهای ابررسانایی۲

پایان نامه ابر رساناها

پایان-نامه-ابر-رساناهاچکیده: فیزیک حالت جامد به زمینه گسترده‌ای از ویژگیهای مختلف مواد می‌پردازد. مواد، بنابر خاصیت الکتریکی یا مغناطیسی که خود بروز می‌دهند در یکی از گروههای سرامیکها، نارساناها، نیمرساناها، رساناها، ابر رساناها، و یا مواد مغناطیسی قرار می‌گیرند. با وجودی که کتابهای نوشته شده با عنوان عام فیزیک حالت جامددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ابر رساناها
[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 23:17 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
 به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی ) ، که همیشه متغیر است نیاز داریم. ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (۱) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (۲) روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ( ۳) ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود. درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند.

فهرست:
مقدمه
نمودارها
فصل اول – اکولوژی ویروس‌ها
عوامل بیولوژیکی
خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها
میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان
شدت بیماری
تغییرپذیری و انتخاب نژاد
دامنه میزبانی
انتشار
ناقلین هوازاد
ویروسهای خاکزاد
انتقال با بذر و گرده
انتقال بوسیله مهره داران
انتشاردر مسافتهای دور
منابع آلودگی
گیاهان زراعی
گیاهان وحشی
علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
علفهای هرز درون محصول
منابع مجاور محصول
منابع دور
منابع دیگر آلودگی
عملیات باغبانی و کشاورزی
عملیاتی که دارای اثرات موضعی است.
تاریخ کشت
تناوب زراعی
عملیات تهیه زمین و کاشت
اندازه مزرعه
اندازه گیاهان و تراکم کشت
همگن بودن گیاه زراعی
تأثیر گلخانه‌ها
عملیات گرده افشانی
نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند.
انتخاب گیاهان و اصلاح نبات
روش‌های پیوند زدن
کشت در مناطق دست نخورده
جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور
اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
نتیجه
عوامل فیزیکی
بارندگی
باد
دمای هوا
خاک
نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
بقا در طول چرخه فصلی
فصل دوم – اپیدمیولوژی
زمان
ویروس و میزبان
تعداد منابع آلودگی
نوع و تعداد ناقلین
مسافت
فصل سوم – ارزیابی خطر و پیش‌بینی
ارزیابی احتمال خطر
پیش بینی
نتیجه گیری 

پایان نامه اکولوژی ویروس ها

پایان-نامه-اکولوژی-ویروس-هاچکیده:  به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی ) ، که همیشه متغیر است نیاز داریم. ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (۱) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (۲) رودانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه اکولوژی ویروس ها
[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 23:8 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه یک روش برای طراحی ​​سیستم خود تطبیقی توزیع شده 

این پایان نامه به زبان انگلیسی ، دپارتمان تکنولوژی آب، دانشگاه دلف و مربوط به سال 2014  دانشگاه هلند می باشد و ( با نمره عالی به چاپ رسیده است)
Abstract
    
Seawater desalination is rapidly growing in terms of installed capacity (~80 million m3/day in 2013), plant size and global application. An emerging threat to this technology is the seasonal proliferation of microscopic algae in seawater known as algal blooms. Such blooms have caused operational problems in seawater reverse osmosis (SWRO) plants due to clogging and poor effluent quality of the pre-treatment system which eventually forced the shutdown of the plant to avoid irreversible fouling of downstream SWRO membranes. As more extra large SWRO plants (>500,000 m3/day) are expected to be constructed in the coming years, frequent chemical cleaning (>1/year) of SWRO installations will not be feasible, and more reliable pre-treatment system will be required. To maintain stable operation in SWRO plants during algal bloom periods, pre-treatment using ultrafiltration (UF) membranes has been proposed. This thesis addresses the effect of algal blooms on the operation of UF pre-treatment and SWRO. Experimental investigations demonstrated that marine algal blooms can impact the backwashability of UF and can accelerate biological fouling in RO. However, it is unlikely that algae themselves are the main causes of fouling but rather the transparent exopolymer particles (TEPs) that they produce. To better monitor TEPs, a new method capable of measuring TEP as small as 10 kDa was developed and showed that TEPs can be effectively removed by UF pre-treatment prior to SWRO. This work also demonstrated that although TEPs and other algal-derived material (AOM) are very sticky and can adhere to UF and RO membranes, adhesion can be much stronger on membranes already fouled with AOM. Moreover, a model was developed to predict the accumulation of algal cells in capillary UF membranes which further demonstrated that the role of algal cells in UF fouling is not as significant as that of AOM and TEPs. Overall, this study demonstrates that better analytical methods and tools are essential in elucidating the adverse impacts of algal blooms in seawater on the operation of membrane-based desalination plants (UF-RO). It also highlighted the importance of developing effective pre-treatment processes to remove AOM from the raw water and reduce the membrane fouling potential of the feed water for downstream SWRO membranes.

 

پایان نامه تکنولوژی نمک زدایی آب بر اساس غشا و جلبک سبز

پایان-نامه-تکنولوژی-نمک-زدایی-آب-بر-اساس-غشا-و-جلبک-سبزاین پایان نامه به زبان انگلیسی ، دپارتمان تکنولوژی آب، دانشگاه دلف و مربوط به سال 2014  دانشگاه هلند می باشد و ( با نمره عالی به چاپ رسیده است)دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تکنولوژی نمک زدایی آب بر اساس غشا و جلب
[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 23:0 ] [ dlxco & masbi ]
هدف پروژه:
بی شک عصر حاضر که بنام عصر اینترت و عصر فناوری اطلاعات و دانش رقم خورده است   همه ارکان زندگی انسان را دچار تغییر و تحول نموده است. مشخصه این عصر حذف پارادایم های اصلی قرن گذشته و جایگزین مواردی همانند حذف زمان و مکان، افزایش پیچیدگی و نگرش به اطلاعات به مثابه قدرت و تروت به جای پارادایم های گذشته است. آنچه که پیامد این جایگذ اری است تغییر عمیق سیمای سازمان, بنگاه و اساسا هر گونه جمعیت انسانی است که بدلایل رشد فناوری می توانند بطور توزیع شده توسعه یافته  و از امکانات و منابع یکدیگر بهره بگیرند بی شک در چنین صورتی با وجود سیستم ها و مکانیزم های متعدد و توزیع شده آن چیزی که می تواند بشدت بر روی زندگی مردم تاثیر گذارده مسئله شفافیت و همروندی در این نوع سیستم ها است که در غیر این صورت استفاده از آنها را بشدت غیر کارامد می کند. سرویس گرائی از جمله راه حلی در فناوری اطلاعات بوده که اگر بدرستی فهم شده و بدرستی بکار گرفته شود می تواند مسئله شفافیت و همروندی سیستم های توزیع شده را بطور قطعی حل کند. 
همانند سرنوشت همه مفاهیم دیگر فناوری اطلاعات، سرویس و سرویس گرائی نیز در قرن حاضر از مفهومی فنی و مهندسی به مفهومی عمومی و به اصطلاح پوپولیستی تبدیل شده و همه بطور کلی از ان به جا و نابه جا استفاده می کنند. این واقعیت،  استفاده از این مفهوم را در عمل دچار مشکل کرده و در وحله اول فهم و درک اولیه ان را دچار مشکل می کند. بدلیل انفجار اطلاعاتی در عصر حاضر و توسعه و انتقال دانش در عرصه های مختلف فهم مفاهیم چند بعدی  بکار گرفته شده در عصر حاضر براحتی میسر نبوده و بویژه این در باره مفاهیمی صادق  است که مدلول آن ذهنی بوده و به تعبیر ابن سینا ثانویهاست. در چنین حالتی و حتی در هنگامی که مدلول عینی و ملموس باشد می توان با  بکارگیری مفهوم استعاره ( بکار گرفته شده و معرفی شده در هوش مصنوعی مدرن و علوم شناختی) مشکل مزبور را حل نموده و فهمی درست را در ذهن متبادر کرد. به این ترتیب  رساله حاضر تلاشی است در راستای درک و فهم درست استعاره های سرویس و معماری سرویس گرائی و بکارگیری درست آن در عمل بطوریکه بتواند در سیستم های توزیع شده بکار گرفته شده  و مسائلی نظیر  شفافیت، همروندی، قابلیت استفاده مجدد، دسترس پذیری و امثالهم را در سطح معماری و مهندسی   حل کند. 

فهرست مطالب:
هدف  پروژه
فصل اول: کلیات پروژه
1-1تعریف، مزایا و ادبیات موضوع معماری سرویس گرا    
2-1نتیجه گیری    
فصل دوم: سرویس وب
1-2 سرویس مولفه و مشخصه های سرویس وب    
2-2 نتیجه گیری    
فصل سوم: سرويس های ترکیبی دانه درشت
3-1 مقدمه    
3-3 سرویس های ارکسترال و کاریوگرافی    
3-4 نتیجه گیری    
فصل چهارم: مفاهیم اصلی و چرخه حیات در معماری سرویس گرا
4-1 مقدمه    
4-2 مولفه های اصلی در معماری مبتنی بر سرویس    
4-3 خصوصیات مدل داده ای مرتبط    
4-3-1 اصطلاحات رایج در معماری مبتنی بر سرویس    
4-3-2  نقشه مفهومی    
4-3-3  مفاهیم اختیاری و زیرساخت های معماری سرویس گرا  اشتراکی    
4-3-4  الگوهای معماری سرویس گرا    
4-3-5  چرخه حیات معماری سرویس گرا    
4-3-5-1  فاز 1- مرحله مدل سازی    
4-3-5-2  فاز2- مرحله گردآوری    
4-3-5-3  فاز3- مرحله نصب    
4-3-5-4 فاز4- مرحله مدیریت    
4-3-5-5  فاز5 - مرحله حاکمیت و فرایندها    
4-4  خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها    
4-4-1  مقیاس پذیری از طریق رفتار آسنکرون و صف بندی    
4-5 ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا    
4-7 نتیجه گیری    
فصل پنجم: سيستم هاي نرم افزاري
1-5طراحی نرم افزار سرویس گرا    
5-2 معماری سرویس گرای توسعه یافته    
5-3 ويژگي هاي سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر معماري سرویس گرا    
5-4 نتیجه گیری    
فصل ششم: سرويس‌های مبتنی بر رويداد در معماری سرویس گرا
6-1 مقدمه    
6-2 معماري مبتني بر رويداد    
6-3 مزاياي طراحي و توسعه مبتني‌ بر رويداد    
6-4 تلفیق EDA  ومعماری سرویس گرا    
6-4-1 طبقه‌بندي و علت رويداد    
6-4-2 معرفي مول (Mule)    
6-4-2-1 معماري مول    
6-4-2-2  مدل مول   
6-4-2-3 مدير مول   
6-4-2-4 رويدادهاي مول    
6-4-2-5 پردازش رويداد در مول    
6-4-2-6 يك چارچوب ساده با استفاده از مول    
6-5 نتیجه گیری    
فصل هفتم: کاربرد معماری سرویس گرا در لایه های معماری شهر الکترونیک
1-7 مقدمه    
7-2 الزامات و نیازمندی های شهر الکترونیک    
7-3 معماری شهر الکترونیک    
7-3-1  نیازمندی های لایه های معماری شهر الکترونیک    
7-4 معماری سرویس گرا    
7-4-1 طبقه بندی سرویس از نگاه معماری سازمانی    
7-5  کاربرد معماری سرویس گرا در شهر الکترونیک    
7-6  اصول سرویس های الکترونیک در معماری سرویس گرا    
7-6-1  قابلیت استفاده مجدد    
7-6-2  قرارداد رسمی برای تعامل    
7-6-3  اتصال سست سرویس ها    
7-6-4  پنهان سازی پیاده سازی داخلی    
7-6-5  قابلیت ترکیب پذیری    
7-6-6  خود مختاری سرویس ها    
7-6-7  بی وضعیتی ( حالت ) سرویس ها    
7-6-8  قابلیت شناسایی و کشف    
7-7نتیجه  گیری    
فصل هشتم: چالش یكپارچه سازی سیستم های سازمانی (EAI) و تعامل پذیری بین سازمانی (B2B) 
8-1 یکپارچه سازی اطلاعات و فرایندهای سازمانی    
8-3 یكپارچه سازی سیستم های  سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به كمك معماری سرویس گرا    
8-3-1  یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی    
8-3-2  یکپارچگی اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب ارکستریشن    
8-3-3  تعامل پذیری بین سازمانی    
8-4  نتیجه گیری    
منابع و مراجع
فهرست جداول
فهرست اشکال

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت ال
[ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 ] [ 14:34 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده:
يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق  مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي  شهرستان داراب)مي باشد.  چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي  مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد.  و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است.  
در اين تحقيق اطلاعات مورد نظر از كل افرادي كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده يا به دادگستري  مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوري شد كه كل اين افراد 150نفر مي باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر ديگر مرد مي باشند.متغير وابسته تحقيق ميزان گرايش به طلاق مباشدكه به صورت يك طيف در پرسشنامه آمده است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصيفي ، ويژگيهاي جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان توصيف وتشريح شده است و در قسمت آمار استنباطي با توجه به سطح اندازه گيري متغيرهاي مستقل كه 20 متغير مي باشد از رگرسيون دو متغيره، چند متغيره، تحليل واريانس، آزمون تي(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
 مقدمه
تحقیقات پیشین
چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
اعتبار و روایی تحقیق
تعریف متغیرها 
متغیرهای مستقل
متغیرهای جمعیتی
متغیرهای اقتصادی- اجتماعی
متغیر وابسته
یافته های تحقیق
اختلاف تحصیلات
اختلاف سن زوجین
میزان تحصیلات مرد
نتیجه گیری
پیشنهادها و راهکارها 
فهرست منابع و مأخذ
ضمائم

دانلود


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق, نگاهي به آمارهای طلاق در ايران
[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 15:48 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان:
 مدلسازي تشكيل هيدرات گازي در سيستمهاي شامل تركيب بهبود دهنده ساختمان هيدرات


چكيده:

نياز به گاز طبيعي در سراسر دنيا با كمتر ين هزينه سبب شده است كه يك روش جديد براي ذخيره سازي و حمل گاز طبيعي به شكل هيدرات ظهور يابد. يكي از مهمترين خواص هيدرات كه آن را براي اين كاربرد بسيار مورد توجه قرار داده است، نسبت گاز به جامد بالا در آن است. اما مشكل اساسي استفاده از هيدرات در صنعت سرعت توليد پايين آن است. براي رفع اين مشكل، افزودن مواد بهبود دهنده توسط محققين بسياري پيشنهاد شده است. اين مواد مي توانند حجم گاز محبوس شده در شبكه هيدرات را افزايش داده، سبب بهبود سرعت تشكيل آن شده و شرايط ترموديناميكي تشكيل آن را نيز جابه جا نمايند. به طوريكه هيدرات در دماي مورد نظر در فشار پايين تري تشكيل شود. تاكنون استفاده از مواد فعال سطحي و هيدروتروپ ها به عنوان مواد بهبود دهنده پيشنهاد شده است. رفتار فازي سيستم در حضور اين مواد نسبت به حالت آب خالص دستخوش تغيير ميشود. مدلهاي ترموديناميكي موجود نميتوانند در حضور اين مواد رفتار فازي تشكيل هيدرات را با دقت بالا پيش بيني نمايد.
هدف از اين تحقيق، اصلاح مدل ترموديناميكي موجود جهت پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات، در حضور مواد بهبود دهنده مي باشد. در اين تحقيق اصلاحاتي بر آخرين مدل پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات در حضور مواد بهبود دهنده صورت پذيرفته است، تا مدل پيشگوتري حاصل شود. اثر حضور مواد بهبود دهنده پارا تولوئن سولفونيك اسيد (pTSA) و سد يم دودسيل سولفات (SDS) در فاز ما يع در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفته است . در مرحله اول فرض شده كه ماده بهبود دهنده يك حل شونده آلي است. ضريب اكتيويته آب در فاز مايع در حضور ماده بهبود دهنده pTSA و اجزاي گاز طبيعي توسط مدل UNIFAC محاسبه ميشود. براي سيستم حاوي SDS از مدل UNIFAC-IF كه سهم نيروهاي سطحي تشكيل مايسل كروي را در UNIFAC لحاظ مي كند، استفاده شده است. در مرحله دوم تأثير پديده خود تجمعي مواد افزودن ي بر مدل لحاظ ميشود تا اختلاف پتانسيل شيميايي سيستم در شرايطي كه اين پديده نيز در كنار تشكيل هيدرات وجود دارد، مورد محاسبه و ارزيابي قرار بگيرد. همچنين اثر استفاده از دو معادله حالت SRK و PR جهت محاسبات فاز گاز نيز مطالعه شده است. نتايج نشان داده است كه در حضور مواد افزودني معادله حالت SRK با دقت بهتري پيش بيني هاي مورد نظر را انجام داده است. نتايج حاصل از مدل براي سيستم هاي خالص بدون هيچ ماده افزودني، سيستم هاي شامل مواد بازدارنده و سيستم هاي شامل مواد فعال سطحي و هيدروتروپ ها به عنوان مواد بهبود دهنده با داده هاي تجربي موجود در مقالات مقايسه شده است و نشان داده شده است كه مدل پيش بيني هاي نزديكي را ارائه نموده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: هيدرات گاز
1-1 مقدمه 
2-1 تاريخچه 
3-1 ساختارهاي هيدرات 
1-3-1 حفرات تشكيل دهنده هيدرات 
1-1-3-1 دوازده وجهي با سطوح پنج ضلعي 
2-1-3-1 چهارده وجهي 
3-1-3-1 شانزده وجهي 
4-1-3-1 دوازده وجهي غير منتظم 
5-1-3-1 بيست وجهي 
I -2-3-1 ساختار
II -3-3-1 ساختار
H -4-3-1 ساختار
4-1 رفتار فازي تشكيل هيدرات 
5-1 فرآيند تشكيل و تجزيه هيدرات 
6-1 شرايط تشكيل هيدرات و ويژگي عمومي مولكولهاي مهمان 
1-6-1 طبيعت شيميايي مولكولهاي مهمان 
2-6-1 بررسي هندسي مولكولهاي مهمان 
7-1 هيدرات به عنوان معضلي در صنعت نفت و گاز 
8-1 فوايد هيدرات گازي 
1-8-1 حمل و ذخيرهسازي گاز طبيعي توسط هيدرات 
فصل دوم: بهبود شرايط تشكيل هيدرات گازي
1-2 مقدمه 
2-2 مواد بهبود دهنده 
1-2-2 مواد فعال سطحي 
1-2-2-1 تشكيل مايسل توسط مواد فعال سطحي 
2-2-2 هيدروتروپها 
3-2 اثر مواد بهبود دهنده بر فرآيند تشكيل هيدرات 
1-3-2 مكانيزم تأثيرگذاري مواد بهبود دهنده 
4-2 مروري بر مطالعات قبلي 
فصل سوم: اصلاح مدل ترموديناميكي پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات در سيستمهاي شامل مواد بهبود دهنده
1-3 مقدمه 
2-3 مدل ترموديناميكي وندروالس- پلاتيو 
1-2-3 محاسبه اختلاف پتانسيل شيميايي آب در شبكه هيدرات توخالي و پرشده 
1-1-2-3 محاسبه فوگاسيته اجزاي فاز گاز 
2-2-3 محاسبه اختلاف پتانسيل شيميايي آب در فاز مايع و شبكه هيدرات توخالي 
3-2-3 الگوريتم محاسبات پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات مخلوط گازي 
3-3 اصلاح مدل ترموديناميكي در حضور مواد افزودني 
1-3-3 اثر حضور مواد بازدارنده 
1-1-3-3 مدل عمومي براي محاسبه ضريب اكتيويته UNIFAC 
2-3-3 اصلاح مدل ترموديناميكي در حضور مواد بهبود دهنده 
1-2-3-3 اصلاح مدل ترموديناميكي در حضور هيدروتروپ pTSA 
2-2-3-3 اصلاح مدل ترموديناميكي در حضور ماده فعال سطحي SDS
فصل چهارم: بحث و تفسير نتايج
1-4 نتايج پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات براي سيستم خالص 
2-4 نتايج پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات براي سيستمهاي حاوي ماده بازدارنده 
3-4 نتايج پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات براي سيستمهاي حاوي بهبود دهنده pTSA
1-3-4 تأثير حلاليت اجزاي گازي در فاز آب در حضور pTSA بر ضريب اكتيويته آب
2-3-4 تأثير غلظت ماده افزودني 
3-3-4 پيشبيني نقطه تشكيل هيدرات در دماي بالا 
4-3-4 مقايسه كارآيي استفاده از معادلات حالت 
4-4 نتايج پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات براي سيستمهاي حاوي بهبود دهنده SDS
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
1-5 نتيجه گيري 
2-5 پيشنهادها 
منابع و ماخذ

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه ارشد مهندسی شیمی, مدلسازی تشکیل هیدرات گازی
[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 1:2 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه حافظه های کامپیوتری

قیمت:80000ریال

موضوع :

پایان نامه حافظه های کامپیوتری

فایل ورد قابل ویرایش

انواع حافظه کامپیوتر

حافظه با هدف ذخيره سازی اطلاعات ( دائم ، موقت ) در کامپيوتر استفاده می گردد و دارای انواع متفاوتی است :

RAM

ROM

Cache

Dynamic RAM

Static RAM

Flash Memory

Virtual Memory

Video Memory

BIOS

استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپيوترهای شخصی نبوده و در دستگاههای متفاوتی نظير : تلفن های سلولی، PDA ، راديوهای اتومبيل ، VCR ، تلويزيون و ... نيز در ابعاد وسيعی استفاده می گردد .هر يک از دستگاه های فوق مدل های خاصی از حافظه را استفاده می نمايند.

مبانی اوليه حافظه

با اينکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسيله ذخيره سازی الکترونيکی اطلاق کرد، ولی اغلب از واژه فوق برای مشخص نمودن حافظه های سريع با قابليت ذخيره سازی موقت استفاده می شود. در صورتيکه پردازنده  مجبور باشد برای بازيابی اطلاعات مورد نياز خود بصورت دائم از هارد ديسک استفاده نمائد، قطعا" سرعت عمليات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گرديد. زمانيکه اطلاعات مورد نياز پردازنده در حافظه ذخيره گردند، سرعت عمليات پردازنده از بعد دستيابی به داده های مورد نياز بيشتر خواهد گرديد. از حافظه های متعددی به منظور نگهداری موقت اطلاعات استفاده می گردد.
جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه حافظه های کامپیوتری
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 23:2 ] [ dlxco & masbi ]
بخشی از مقدمه:
در طول تاريخ همواره در اثر وجود جنگها، اشغال، خشونت و  دیگر اشکال آزار، انسانهاي متاثر از اين موارد اقدام به ترك خانه و كاشانه و كشور خود نموده و سعي در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. اين افراد از وحشت اينكه مورد خشونت، تجاوز، غارت و قتل قرار گيرند، ناخواسته جلاي وطن نموده و راهي كشورهايي مي شدند كه از اين مصيبت ها رهايي يابند. 
البته در قرون و اعصار گذشته چون امكانات نظامي همانند قرن بيست ويكم گسترده نبود و همچنين ارتباط ملل نيز همانند امروز نبود، تعداد پناهندگان نيز به اين ميزان نبود و بسيار كمتر بود. برابر آمار سال 2006 كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد تعداد پناهندگان بالغ بر 400/394/8 نفر بوده است كه البته اگر افراد ديگري كه تحت نظارت اين كميساريا مي باشند را نيز در نظر بگيريم اين رقم به 900/751/20 نفر مي رسد كه رقمي بسيار عظيم مي باشد.  
تعداد پناهندگان با شروع جنگ جهاني اول و سپس جنگ جهاني دوم شروع به افزايش نمود. بطوري كه به يك معضل بين المللي تبديل گشت. در پي افزايش نگراني دولتها در خصوص پناهندگان و اينكه مسئله پناهندگان باعث عدم امنيت و صلح در بعضي از كشورها شده بود، پناهندگي نيز با تصويب كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان در سال 1951 به حوزه معاهدات حقوق بين الملل راه يافت. در سال 1967 پروتكل مربوط به وضعيت پناهندگان كه مرتبط با كنوانسيون 1951 اما مستقل از آن است براي از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيايي كنوانسيون پا به عرصه وجود نهاد و پس از ...


فهرست مطالب:
مقدمه
پناهندگی در حقوق بین الملل
پناهنده كيست؟
چارچوب حقوقي نظام حمايت بين المللي از پناهندگان
اعلاميه جهاني حقوق بشر
كنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي 
كنوانسيون وضعيت پناهندگان (1951)
پروتكل 1967 در مورد وضعيت پناهندگان
كنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هاي خاص مسائل پناهندگان در آفريقا
قطع نامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
اعلاميه 1967 در مورد پناهندگي سرزميني
قطعنامه هاي كميته اجراي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان 
دستور كار براي حمايت
اعلاميه دولت هاي عضو
بندهاي اجرايي
برنامه اقدام
نقش كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان 
اشخاص تحت حمايت كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان
مساعدت
همكاري كميسارياي عالي پناهندگان با ديگر نهادهاي سازمان ملل و غيردولتي
حمايت از زنان پناهنده
حمايت از كودكان و نوجوانان پناهنده
حمايت از پناهندگان سالمند
اعطا پناهندگي و مسئوليت دولتها
تعهدات دولتها و الزامهای بین المللی آنها
ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل 
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی 
حقوق آوارگان جنگی 
اصل بازنگرداندن پناهندگان 
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان 
نتیجه 
منابع 

موضوعات مرتبط: پایان نامه، حقوق
برچسب‌ها: پایان نامه پناهندگی در حقوق بین الملل
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 0:52 ] [ dlxco & masbi ]
چکیده:
محاسبات ابري به برنامه و سرویسهاي اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا میشود و از منابع مجازي استفاده میکند، همچنین از طریق پروتکلهاي رایج اینترنت و استانداردهاي شبکه قابل دستیابی میباشند. براي درك محاسبات ابري از تمامی جنبه ها لازم است انواع مختلف ابرراطبقه بندي کنیم. مدل اول ابر بر این مبناست که ابر کجا مستقر شده است (مدل استقرار) و مدل دوم بر این مبناست که چه نوع سرویسی را عرضه میکند (مدل سرویس). محاسبات ابري مزایاي بسیاري دارد و در صنعت و در بین عموم محبوبیت بالایی کسب کرده است و معایبی دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
«پردازش ابری» يا «پردازش انبوه» یک فناوری جدید است که به‌تازگی از طرف شرکت‌هاي مختلف از جمله: مايکروسافت، گوگل، آمازون و آي بي ام عرضه شده است. در این سیستم به جای نصب چندین نرم‌افزار بر روی چند رايانه، تنها یک نرم‌افزار، یک بار اجرا و بارگذاری می‌شود و تمامی افراد از طریق یک خدمات بر خط (online services) به آن دسترسی پیدا می‌کنند. به این پروسه «پردازش ابری» یا در اصطلاح Cloud Computing می‌گویند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-1- مقدمه
1-2- شرح مسئله
1-2- انگیزه های پژوهش
فصل دوم: پردازش ابری
2-1- مقدمه
2-2- پردازش ابری چیست
2-4- آشنایی بیشتر با پردازش ابری
2-5- مقیاس و کشش
2-6- پایش و اندازه گیری
2-7-مزایای پردازش ابری در شرکتها
2-8-کاهش هزینه های سخت افزاری
2-8-1- کاربرد در رسانه هاي اجتماعی
2-8-2-مطابق با تمایلات مصرف کننده
2-8-3-نقص و خرابی کمتر
2-8-4-سازگاري با هر نوع برنامه اي
2-9- نتیجه گیری فصل
فصل سوم: معماری پردازش ابری
3-1- مقدمه
3-2-معماری پردازش ابری: تعاریف
3-3-زیر ساخت پردازش ابری
3-3-1- مجازی سازی
3-3-2-پردازش شبکه ای
3-3-3-تفاوت هاي عمده پردازش ابري و پردارش شبکه اي
3-3-4-وب    
3-4-لایه های معماری پردازش ابری 
3-4-1-لایه اول: کاربر
3-4-2-لایه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس
3-4-3-لایه سوم: بستر به عنوان سرویس
3-4-4-لایه چهارم: زیرساخت به عنوان سرویس
3-4-5-لایه پنجم: سرور
  3-5-نتیجه گیری فصل
فصل چهارم: انواع ابر
4-1- مقدمه
 4-2-انواع ابر ها در پردازش ابري
4-2-1-   ابر عمومی
 4-2-2-ابر گروهی
4-2-3-ابر خصوصی
4-2-4- هیبریدي
4-3-سیستم عاملهای پردازش ابری
4-4-دلایل ایجاد سیستم عامل
4-5-وظایف سیستم عامل
 4-6-سیستم عاملهاي فعلی
   4-7-تاریخچه سیستم عامل
4-9-سیستم عامل تک پردازنده
 4-11- سیستم عامل توزیع شده
4-12-سیستم عامل بی درنگ
4-13-مزایا و نقاط قوت رایانش ابری
4-14- نقاط ضعف پردازش ابری
4-15-چه کسانی باید از پردازش ابری استفاده کنند
4-16-چه کسانی نباید از پردازش ابری استفاده کنند
4-16-نتیجه گیری فصل
فصل پنجم: امنیت در پردازش ابری
5-1- مقدمه
5-2- تعریف امنیت
5-3-ضرورت امنیت
5-3-1-ارزش سرمایه گذاري روي تجهیزات سخت افزاري وبرنامه هاي نرم افزاري
5-5- امنیت اطلاعات
5-5-1- مفاهیم پایه
5-5-2- یکپارچه بودن
5-5-3-قابل دسترس بودن
5-5-4-قابلیت عدم انکار انجام عمل
5-5-6-اصل بودن
5-5-7- کنترل دسترسی
5-5-8- احراز هویت
5-5-9- تصدیق هویت
5-6-کنترل امنیت اطلاعات
5-6-1- رمزنگاري
5-7- تهدیدات امنیتی خدمات پردازش ابر
5-8- نگرانی هاي امنیتی در پردازش ابري
5-8-2-بقاء ارائه دهنده ابر
5-8-4-حوادث امنیتی
5-8-5-شفاف سازي
5-8-6-از دست دادن کنترل فیزیکی
5-8-7- خطرات جدید، آسیب پذیري هاي جدید
5-9-استانداردهاي امنیت و سیاست در پردازش ابري
5-10- سیاست امنیتی در پردازش ابري
5-11-استانداردهاي امنیتی براي یک ابر
5-12-مقایسه و ارزیابی تاثير چالشهای امنيتی بر مزایای رایانش ابری
5-14-مسائل مرتبط با امنیت ابر
5-14-2-حمله از طریق كدهای مخرب
5-14-4-سرقت اطلاعات
راه حل حمله از طریق كدهای مخرب
راه حل حملات سیل آسا
راه حل سرقت اطلاعات
5-14-6-معرفی یک ساختار امنیتی
5-14-7-نتیجه گیری فصل
فصل ششم: الگوی امنیت در پردازش ابری
6-1- مقدمه
6-2-الگوهاي امنیت در پردازش ابري
6-2-1- دفاع در عمق
6-2-2-استراتژي هاي دفاع در عمق
6-2-2-1- فناوري
6-2-2-2- عملیات
6-2-3-1-محدوده حفاظتی
6-2-3-1-ابزارها و مکانیزم ها
6-2-4-1- پیاده سازي
6-3-نتیجه گیری فصل
6-4-نتیجه گیری

دانلود


موضوعات مرتبط: پایان نامه، کامپیوتر
برچسب‌ها: پایان نامه امنیت شبکه های ابری
[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 23:57 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه طراحی فرهنگسرا

قیمت:400000ریال


 موضوع  :

پایان نامه طراحی فرهنگسراپایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی معماری     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمههیچ هنری جز معماری در جهان وجود ندارد که با زندگی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در هم تنیده شده باشد .«معماری» به عنوان یکی از هنرهای شناخته شده جهان که تلفیق زیبایی از دو عنصر هنر و صنعت را شامل می‌شود در جهان جایگاه بسیار ویژه‌ای را دارد و این مهم در فرهنگ و تمدن ایرانی نیز به خوبی شناسایی و مورد پرورش قرار گرفته است .آنچه را که امروزه فرهنگ یک ملت یا به عبارتی دیگر میراث اجتماعی او می نامند، نتیجه کوششهایی است که نسل های گذشته در راه آموختن یا یادگیری به کار برده اند. فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است شامل: دانشها ، اعتقادات ، هنر ، اخلاق قوانین ، رسوم و تمامی چیزهایی که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب می شود. فهرست مطالب :مقدمه...........................................1     کلیدواژه ها....................................1برنامه ریزی فیزیکی....................3کلیات طرح.........................4شناخت بستر طرح..........................6فرآیند طراحی.........................................9ایده های شکل دهنده ی طرح............................10تهیه ی طرح معماری.................................11شرایط محیطی........................................13نمونه ی موردی..............................14طح معماری..................... 27


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه طراحی فرهنگسرا
[ شنبه نوزدهم مهر 1393 ] [ 15:16 ] [ dlxco & masbi ]
 پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک، مبدل های آنالوگ به دیجیتال در دستگاه های پزشکی Low-Power Delta-Sigma Modulators for
Medical Applications:


این پایان نامه به زبان انگلیسی مربوط به  سال 2011 دانشگاه لینشوپینگ سوئد می باشد. (فرمت فایل pdf میباشد.)

Abstract
Biomedical electronics has gained significant attention in healthcare. A general biomedical device comprises energy source, analog-to-digital conversion (ADC), digital signal processing, and communication subsystem, each of which must be designed for minimum energy consumption to adhere to the stringent energy constraint
The ADC is a key building block in the sensing stage of the implantable biomedical devices. To lower the overall power consumption and allow full integration of a complete biomedical sensor interface, it is desirable to integrate the entire analog frontend, back-end ADC and digital processor in a single chip. While digital circuits benefit substantially from the technology scaling, it is becoming more and more difficult to meet the stringent requirements on linearity, dynamic range, and power-efficiency at lower supply voltages in traditional ADC architectures. This has recently initiated extensive investigations to develop low-voltage, low-power, high-resolution ADCs in nanometer CMOS technologies. Among different ADCs, the ΔΣ converter has shown to be most suitable for high-resolution and low-speed applications due to its high linearity feature.
This thesis investigates the design of high-resolution and power-efficient ΔΣ modulators at very low frequencies. In total, eight discrete-time (DT) modulators have been designed in a 65nm CMOS technology: two active modulators, two hybrid activepassive modulators, two ultra-low-voltage modulators operated at 270mV and 0.5V supply voltages, one fully passive modulator, and a dual-mode ΔΣ modulator using variable-bandwidth amplifiers.
The two active modulators utilize traditional feedback architecture. The first design presents a simple and robust low-power second-order ΔΣ modulator for accurate data conversion in implantable rhythm management devices such as cardiac pacemakers. Significant power reduction is achieved by utilizing a two-stage load-compensated OTA vi as well as the low-Vth devices in analog circuits and switches. An 80dB SNR (13-bit) was achieved at the cost of 2.1μW power in 0.033mm2 chip core area. The second design introduces a third-order modulator adopting the switched-opamp and partially body-driven gain-enhanced techniques in the OTAs for low-voltage and low-power consumption. The modulator achieves 87dB SNDR over 500Hz signal bandwidth,consuming 0.6μW at 0.7V supply.
پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک، مبدل های آنالوگ به دیجیتال در دستگاه های پزشکی

پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-الکترونیک-مبدل-های-آنالوگ-به-دیجیتال-در-دستگاه-های-پزشکی پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک، مبدل های آنالوگ به دیجیتال در دستگاه های پزشکی Low-Power Delta-Sigma Modulators for Medical Applications؛  مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال سريع با ولتاژ تغذيه و توان پايين امروزه از عناصر كليدي سيستمهاي پردازشي و مخابراتي به شمار مي روند. كاربرد روز افزون دستگاههاي..دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک, مبدل های آنالوگ به دیجیتال در دستگاه های پزشکی
[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ 15:28 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه
در این آغازین فصل بنا است ابتدا به مفهوم « بازی» و اصطلاحات رایج در «نظریه بازی‌ها» پرداخته ‌شود، سپس  مروری بر تاریخچه نظریه بازی‌ها انجام ‌شود و پس از آن به طور مفصل بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل بررسی ‌شود. در پایان فصل، بازی‌‌هایی که به سادگی قابل فهم می‌باشند و خیلی ازآن‌ها در زندگی روزمره رواج دارند بیان می‌شود.

نظریه بازی ها چیست؟
قبل از این‌که به مفهوم نظریه ی بازی ها پرداخته شود باید مقصود از «بازی» را مشخص شود .کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، در برگیرنده‌ مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... استفاده می شود. در بازی های عامیانه فوق حداقل دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف برای  برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا تساوی باشد.
تعریف 1-2-1(بازی): آن چه در نظریه ی بازی ها به آن «بازی» اطلاق می شود عبارت است از:«شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگر تأثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند»، لذا «رقابت»  و «همکاری» می تواند به عنوان یک بازی تلقی شود .
براین اساس «نظریه بازی» عبارت است از :«علمی که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد ». به تعبیر دیگر نظریه‌ی بازی ها علم مطالعه‌ی بازی‌ها است و می خواهد نشان که وقتی افراد در شرایط یک بازی قرار می گیرند چگونه می توانند تصمیم عاقلانه بگیرند. نظریه ی بازی ها می خواهد اصول و قاعده تصمیم گیری را در شرایط تعاملی به بازیکنان یک بازی نشان  دهد .
از نظریه ی بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که از مهمترین آنها تحلیل بازی های دنیای واقع، پیش بینی وقایع و ارائه راه‌کار می‌ باشد و از این طریق است که می توان انتخاب درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد.

پایان نامه تئوری بازی

پایان-نامه-تئوری-بازیپایان نامه تئوری بازی؛ قبل از این‌که به مفهوم نظریه ی بازی ها پرداخته شود باید مقصود از «بازی» را مشخص شود .کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، در برگیرنده‌ مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... استفاده می شود. در بدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تئوری بازی, دانلود پایان نامه ریاضی, دانلود پایان نامه تئوری بازی
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 23:28 ] [ dlxco & masbi ]
مقدمه:
گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند که امتيازات  ويژه اي بهمراه داشته است وليکن مشکلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان آورده است. يکي از اين مشکلات، فاضلاب حاصل از اماکن مسکوني و فعاليت واحدهاي صنعتي مي‌باشد. از آنجا که دفع غير صحيح فاضلابهاي خانگي و صنعتي اثرات نامطلوبي بر روي محيط زيست دارد، تصفيه هرچه کاملتر فاضلابها اهميت بيشتري مي‌يابد. فاضلابهاي خانگي و از آن مهمتر فاضلابهاي صنعتي بعلت داشتن مواد آلي و معدني، در صورت دفع در محيط باعث آلوده شدن آبهاي سطحي و زيرزميني گشته و در نتيجه استفاده مجدد از آب براي بهترين کاربرد آن با مشکل مواجه مي‌گردد. همچنين استفاده از آب براي مصارف مختلف و نياز شديد به آب در هر منطقه از ايران، ما را برآن مي‌دارد که از به هدر رفتن آب به هر شکل جلوگيري کرده و با تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي که از حجم زيادي نيز برخوردار هستند در جهت تأمين آب مورد نياز قدم برداريم.
حجم فاضلاب يک واحد صنعتي بستگي به عواملي همچون نوع محصول، نحوه توليد، ابزار و وسايل و ... بستگي دارد. از واحدهاي صنعتي که داراي فاضلاب با حجم نسبتا" بالا و آلودگي بسيار شديد مي‌باشند، واحدهاي کشتاري گاو و گوشفند مي‌باشند.در حال حاضر در اکثر شهرهاي ايران کشتارگاهي جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب اين کشتارگاهها بيشتر به چاهها، رودخانه‌ها، قنوات متروکه بدون کوچکترين عمليات تصفيه دفع مي‌گردند و در بهترين حالت، فاضلاب پس از عبور از يک حوضچه ته نشيني ساده به محيط دفع مي‌شود. علاوه بر اينکه آلودگي معدني و آلي از اين طريق بوجود مي‌آيد، انتشار بيماريهاي مشترک بين انسان و دام نيز از طريق دفع فاضلاب کشتارگاهها بعلت عدم رعايت مسائل بهداشتي وجود دارد.
تاکنون روشهاي بيولوژيکي گوناگوني چه هوازي و غير هوازي در رابطه با تصفيه فاضلابها بکار گرفته شده است. هر يک از اين روشها از امتيازات و بعضا" معايبي برخوردار هستند. مثلا" روش هوازي ( لجن فعال، فيلترهاي چکنده و ...) در تصفيه فاضلابهاي خانگي و صنعتي داراي کارائي بالا در کاهش مواد آلي و معدني موجود بوده و اين خود يک مزيت عالي است. ليکن همين روش هوازي نياز به وسايل هوادهي و مکانيکي در مراحل مختلف تصفيه دارد و ضمنا" با لجن زيادي که توليد مي‌گردد مشکل هضم لجن آغاز کار است. در روش غير هوازي تصفيه فاضلاب، هرچند که BOD پساب خروجي از واحد تصفيه کننده بيشتر از BOD پساب خروجي در روش هوازي است، ولي امتيازاتي از قبيل عدم نياز به وسايل هوادهي، لجن توليدي بسيار کمتر، توليد گاز متان قابل استفاده و ... براي روش غير هوازي متصور مي‌باشد. (1)
 
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و تاریخچه  
مقدمه
تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي
فصل دوم: اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی
آب و پساب در صنعت
پساب صنعتي  (Industrial Wastewater)
مقدار مجاز براي آب مزروعي (عناصر محلول)
پارامترهاي مهم
1- اندازه گيري جريان فاضلاب
2- اندازه مواد جامد  Total Solid) TS)
3- اندازه مواد قابل ته نشيني
4- تعيين قليائيت 
5- اندازه گيري مواد آلي
6-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب
7- COD یا  Chemical Oxygen Demand
8- TOC
9- THOD
فصل سوم: استاندارد خروجی فاضلاب ها
الف- تعاريف
ب- ملاحظات کلي
ج- جدول استاندارد خروجي فاضلابها
فصل چهارم: انواع روشهای تصفیه فاضلاب
1- روشهاي تصفيه فيزيکي
2- روشهاي تصفيه شيميائي
3- روشهاي تصفيه بيولوژيکي
روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي
1- تصفيه فيزيکي - شيميايي
2- تصفيه بيولوژيکي
2-1 تصفيه بي هوازي
2-2  تصفيه هوازي
فصل پنجم: میکروبیولوژی فاضلاب
الف - شرايط تغذيه و رشد در جمعيتهاي مخلوط ميکروبي
ب- اثر دما روي رشد ميکروبي
ج- اثر درجه اسيديته (PH)  روي رشد ميکروبي
د- نياز رشد ميکروبي به اکسيژن
ح- منحني رشد ميکروبي
و- سينتيک رشد بيولوژيکي
فصل ششم: تصفیه های پیشرفته
1) فاضلابهاي صنعتي ونحوه مقابله با آن
2) نقش پودر کربن فعال در بهينه سازي سيستمهاي تصفيه فاضلاب صنعتي
فصل هفتم: استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی 
1) تالابهاي مصنوعي
2) ساختار تالابهاي مصنوعي
3) وظايف اجزاء اصلي تالاب
4) حذف فلزات سنگين در تالاب مصنوعي
5) تصفيه پساب‌هاي صنعتي توسط تالاب‌هاي مصنوعي
فصل هشتم: مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت
- هزينه خريد و راه اندازي
- راهبري و تعميرات نگهداري
- دفع مواد زايد
- ملاحظات راهبري
- دفع آب تصفيه
- دفع مواد زايد حاصل از تصفيه فاضلاب
- مزايا وکمبودها
- تجزيه و تحليل منافع اقتصادي
فصل نهم: گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد)
الف- گزارش کلي مراحل تصفيه
ب- توصيف
ج- آزمايشات مهم انجام شده روي فاضلاب
منابع
پایان نامه تصفیه آب و پساب صنعتی

پایان-نامه-تصفیه-آب-و-پساب-صنعتیپایان نامه ارشد شیمی کاربردی،گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند که امتيازات  ويژه اي بهمراه داشته است وليکن مشکلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان آورده است. يکي از اين مشکلات، فاضلاب حاصل از اماکن مسکوني و فعاليت واحدهاي صنعتي مي‌باشد. از آنجا که دفع غير صحيح فاضلدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تصفیه آب, تصفیه پساب صنعتی, دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی, دانلود پایان نامه شیمی
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 23:26 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه طراحی قالب :

قسمتی از متن:

طراحی ،مهارت در تلفیق دانش و تجربه است و طراح کسی است که می تواند هنرمندانه ازاین مهارت استفاده کند. برخی بر این باورند که طراحی امری غریزی است و بعضی آن را اکتسابی می دانند . آنچه مسلم است نقش ذوق و سلیقه فردی در فرآیند طراحی قابل انکار نیست و خلاقیت عنصر جدایی ناپذیر در مبحث طراحی است . در هر زمینه ای ،طرح های نو بر اساس شناخت و فهم دقیق و کامل طرح های قدیم و به کار بردن زیرکانه دانش ،خلاقیت و ذوق فردی در جهت افزایش و تکمیل کارآیی و رفع نواقص آنها شکل می گیرد.طراحی قالب نیز فرآیندی است که سیر تکاملی خود را از طراحی مکانیزم های ساده تا پیچیده در این بستر طی کرده است . طراحان قالب همگام با پیشرفت های صنعتی و فن آوریهای نوین در رشته ساخت و تولید، با خلق طرح های نو، تاثیر زیادی بر فرآیند محصولات گذاشته اند.
مشکل عمده ای که مبتدیان در شروع کار طراحی قالب با ان روبه رو هستند این است که چگونه و از چه بخشی از قالب طراحی را آغاز کنند در عمل، نقشه قالب شامل سه نما است:یک نما از نیمه ی متحرک،یک نما از نیمه ی ثابت و یک برش جانبی از هر دو نیمه .در نقشه مونتاژ قالب  (Mold Assembly Drawing)بایستی جزییات تا اندازه ای ترسیم شود که نقشه کش بتواند با استفاده از آن نقشه های اجرایی قطعات قالب را ترسیم نماید.مبتدیان میتوانند فقط دو نما از قالب را ترسیم نمایند معمولا این دو نیمه شامل یک نمای پلان از نیمه متحرک (Moving Mold) و یک نمای برش جانبی از هر دو نیمه است.
بازبینی نقشه نهایی قالب آخرین مرحله طراحی قالب است.در این مرحله مهم باید خطاها تشخیص داده شده و تصحیح شوند.خطاها ممکن است خطای طراحی،نقشه کشی و یا ابعادی باشد.
پس از تکمیل نقشه ها نقشه کش فرصت خوبی دارد تا طرح را به طور کلی بازبینی کند.نقشه کش باید عملکرد هر جز در ساختمان قالب را برای داشتن یک قالب با راندمان خوب بررسی نماید.برای نقشه کش قالب، فرآیند بازبینی نقشه قالب ضروری است.در این فرآیند نقشه کش نباید خطاهای موجود در طرح را به نقشه های ساخت منتقل کند.در صورت عدم تشخیص یک خطا،قالب مطابق مشخصات و نقشه ها ساخته شده و در نتیجه زمان و هزینه (Time & Cost) زیادی برای تصحیح باید متحمل شد.
طرح بایستی توسط یک طراح مستقل(یک بازبین نقشه)کنترل شود،این طراح نبایستی پیش از کنترل نقشه با طراحی ارتباطی داشته باشد تا بتواند طرح را بدون هیچ ذهنیت قبلی کنترل نماید.در هر حال کنترل مرحله ای نقشه توسط بازبین نباید مانع از کنترل کلی نقشه توسط خود نقشه کش شود.

فهرست:
 مختصری برطراحی  قالب (Mold Design)
چگونگي ترسيم نقشه هاي قالب
سنبه گير
ضربه گير
پين جوينده (پايلوت)
سنبه
تكه چيني (خشكه چيني)
قرار و تعويض سنبه ها
كانالها
صافي سطوح
متوقف كننده ها
تلرانسهاي وضعيت
بوش راهنما
كفشك ها
توپي
مراحل طراحي قالبهاي برش
بيرون انداز- ميله راهنما
قالبهای برش
محاسبه نیروی برشی
و....
پایان نامه طراحی قالب

پایان-نامه-طراحی-قالبپایان نامه طراحی قالب؛ در هر زمینه ای ،طرح های نو بر اساس شناخت و فهم دقیق و کامل طرح های قدیم و به کار بردن زیرکانه دانش ،خلاقیت و ذوق فردی در جهت افزایش و تکمیل کارآیی و رفع نواقص آنها شکل می گیرد.طراحی قالب نیز فرآیندی است که سیر تکاملی خود را از طراحی مکانیزم های ساده تا پیچیده در این بستر طی کردانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، مواد و متالوژی
برچسب‌ها: پایان نامه طراحی قالب
[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 23:47 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه جهانگردي و هتلداري:

مقدمه
امكانات ارتباطي كه دوران معاصر و كنوني در اختيار انسان قرار مي‌دهد امكان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه اي انسان را در پهنه نسبتا وسيعي ممكن كرده است و حركت واقعي جهانگردي، جهانگردي توده اي و گروهي به سوي كشف افق‌هاي دور دست خصوصا افق هايي كه داراي فرهنگ و عاد فرهنگي اصيل و كهن مي‌باشند از مدتها قبل شكل گرفته و اكنون در حال گسترش مي‌باشد. اگر جابجايي جمعيت را در درون كشورها به اين مسئله بيفزاييم اهميت مسافرت بعنوان يك نياز طبيعي، روحي، رواني، اجتماعي و ... از هر نظر بيشتر روشن خواهد شد. زماني گردشگري معناي واقعي خود را خواهد يافت كه علاوه بر تسهيل شرايط انجام آن در فضايي مطلوب اتفاق افتد.

بيان مسئله
با گسترش و توسعه سمع و خارق العاده وسايل و امكانات حمل و نقل هتل داري و هتل به صنعتي واقعي تبديل گرديد به طريقي كه هتل به صورت هر محصول صنعتي ديگري توليد مي‌شود، يقينا هتل و هتل داري مي‌بايد سود آوري مورد انتظار و متعارف سرمايه گذار را تامين كند، اما هتل داراي وجود ديگري نيز هست بسيار و متنوع و شگرف زيرا فضايي است كه مانند ديگر فضاها به شيوه خاص خود انسان- جمعي انسان- را به صورت فردي و گروهي مورد خطاب قرار مي‌دهد جمعي كه فرد فرد آن داراي ويژگي‌هاي خاص خود بوده و نبايد در قالبي از پيش فرض شده و قرارداده شود. بنابراين ميهمان خانه، هتل، هتل آپارتمان، زائرسرا، مسافرخانه، متل، فضاي اقامت موقت و ... بخشي از فضاي اجتماعي است كه در آن برخوردهاي اجتماعي بايد ممكن گردد و از اين منظر هتل بخشي از فضاي برخورد اجتماعي و گاه آميزش با فضاي فرهنگي است كه بايد از اهداف صرفا تجاري فراتر رود.


فهرست:
مقدمه 
بيان مسئله
اهداف پروژه
اوقات فراغت
جهان گردي
جاذبه‌هاي جهانگردي
انواع جهانگردي
انگيزه‌هاي جهانگردي
اهميت صنعت توريسم
بررسي توريسم در ايران
بررسي توريسم در خراسان
بررسي تورسيم در مشهد
نتيجه گيري
اماكن اقامتي
مراجعين به اماكن اقامتي
تاريخچه سفر و اماكن اقامتي
اماكن اقامتي در ايران 
ضوابط و استاندارها
استاندارد فضاهاي لازم در رستوران 
كيوسكهاي فروش تنقلات 
نگهباني واطلاعات
پارگينگ 
شهر توريستي نمك آبرود
تفريجگاه  ساحلي نمك آبرود 
هتل هايت II
بررسي نمونه‌هاي خارجي
هتل موغال شراتون 
هتل اسكوار چهار گوش 
هتل ساحلي ميرامار  
هتل راپونچي  پرينس 
هتل هاتسان 
مطالعات تكميلي
شخص استفاده كننده از فضا
مبلمان اتاقهاي خواب
سوئيت‌ها 
لابي و ورودي
عناصر و فضاهاي موجود در لابي
رستوان اصلي
نكاتي كه بايد در طراحي رستوران مد نظر باشد
رستوران چشم انداز
بخش اداري
تقسيم بندي اداري
فعاليت
تفريحي
تجاري
ورزشي
تجاري
نور
ارتباط بين عملكردها
فرم كلي در فضا 
آشپزخانه 
قسمتهاي مختلف يك آشپزخانه 
سالن اجتماعات و جشن‌ها
رختشويخانه 
تهويه موتورخانه
بررسي شهر مشهد
بررسي اقليم
دما و رطوبت هوا
جهت استقرار ساختمان
فرم ساختمان:
پوشش سطح خارجي
انتخاب سايت
مساحت بازشوها
پایان نامه جهانگردي و هتل داري

پایان-نامه-جهانگردي-و-هتل-داريپایان نامه جهانگردي و هتلداري؛ امكانات ارتباطي كه دوران معاصر و كنوني در اختيار انسان قرار مي‌دهد امكان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه اي انسان را در پهنه نسبتا وسيعي ممكن كرده است و حركت واقعي جهانگردي، جهانگردي توده اي و گروهي به سوي كشف افق‌هاي دور دست خصوصا افق هايي كه داراي فرهنگ و عاد فرهنگی...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه جهانگردي و هتل داري
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 23:5 ] [ dlxco & masbi ]
خلاصه فارسی:
جیوه از دسته عناصر پوسته زمین است که پس از فرایند متیلاسیون توسط میکروارگانیسمهای بی هوازی موجود در کف دریا،به متیل مرکوری تبدیل و در پیکره آبزیان تجمع می یابد. مصرف اینگونه آبزیان آلوده توسط انسان میتواند عامل بروز بسیاری از ناهنجاریها بویژه آسیب های عصبی گردد. در این مطالعه غلظت جیوه در 90 نمونه ماهی (از 10 گونه) و 18 نمونه کنسرو تن ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری، هضم و آماده سازی نمونه ها غلظت این آلاینده توسط دستگاه جذب اتمی (سیستم تولید هیدرید) اندازه گیری شد و نتایج بر حسب میکرو گرم در هر گرم وزن ماهی گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، 52% از کل نمونه های مورد بررسی، دارای غلظتی بالاتر از استاندارد ارائه شده از سوی WHO/FAO بودند. در این میان ماهی فیله کولی صید شده از دریای جنوب با میانگین غلظت g g-1µ 23/1+04/2 بیشترین و ماهی کپور و آزاد صید شده از دریای شمال به ترتیب با میانگین غلظت
g g-1µ 24/0+24/0 و  g g-1µ 08/0+25/0 کمترین مقادیر جیوه را دارا بودند. همچنین بجز 4 نمونه،غلظت جیوه در تمام نمونه های تن مورد بررسی پایین تر از حد مجاز اعلام شده از سوی WHO/FAO بود. با توجه به اهمیت سمیت این آلاینده در اقشار مختلف جامعه بویژه زنان باردار و شیرده و همچنین کودکان زیر 10 سال و نظر به آلودگی بالای ماهیان صید شده بویژه در دریای جنوب، تحقیقات تکمیلی در خصوص علل و آثار بجای مانده از این آلاینده در این مناطق توصیه می شود.
 
          
Abstract
Mercury is a heavy metal that presents in the earth’s crust and it is methylated by bacteria in aquatic environments to methyl mercury (MeHg) in anaerobic conditions. It is then concentrated by the food chain so predatory fish and other seafood animals may have the highest levels. Thus, consuming fish and other seafood lead to human exposure.   In this study, mercury metal  level was measured in 90  fish  samples and 18 canned tuna fish  available in the market in mashhad city. After collection, digestion and preparation of samples, level of mercury metal was determined by hydride generation atomic absorption spectrophotometery and the metal content, expressed in µg g-1 wet weight.  The results of this study indicate that About 52% of the total fish samples analyzed had Hg levels above 0.5 ppm. The highest Hg levels were noted in  Fila Coli caught in waters surrounding Persian Gulf (2.04±1.23 µg g-1 dry weight). and  the lowest were noted  in  Common carp and Salmon caught in waters surrounding Caspian sea, 0.24+0.24 µg g-1   and 0.25+0.08 µg g-1  , respectively. Also, except four sampels, the all of  canned tuna fish  have concentrations well below the permissible FAO/WHO levels for this toxic metal. however, These findings suggest that exposure to MeHg is widespread and 
that men may be a previously unrecognized high risk population.
 
فهرست مطالب:
فصل اول / جیوه و تجمع آن در ماهیه
فصل دوم / منابع و سرانه مصرف ماهی در ایران
فصل سوم / روشهای اندازه گیری فلزات سنگین
فصل چهارم / مواد و دستگاهها
فصل پنجم / روش کار
فصل ششم / نتایج
فصل هفتم / بحث 
پایان نامه بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی

پایان-نامه-بررسی-میزان-جیوه-در-ماهیهای-مصرفیپایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته سم شناسی، خلاصه فارسی: جیوه از دسته عناصر پوسته زمین است که پس از فرایند متیلاسیون توسط میکروارگانیسمهای بی هوازی موجود در کف دریا،به متیل مرکوری تبدیل و در پیکره آبزیان تجمع می یابد. مصرف اینگونه آبزیان آلوده توسط انسان میتواند عامل بروز بسیاری ...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه بررسی میزان جیوه در ماهیهای مصرفی
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 22:44 ] [ dlxco & masbi ]
چكيده
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود كه با توجه به عدم دسترسی به ممتهمین از روش کتابخانه ای استفاده شده است..
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است. 
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در 9 بخش (ابعاد شکل گیری باندهای فساد- ویژگی اعضا شبکه های فساد - راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکان شناسایی) – نحوه فعالیت باند- مهمتریتن مکانها و امواج قاچاق انسان در ایران- فعالیت های برون مرزی افراد فاسد- قوانین و اقدامات- علل فحشاء- شیوه های مقابله  ) پرداخته شده است.
در فصل پنجم به آمارهایی در خصوص زنان آسیب دیده اشاره شده است.
در فصل ششم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.
فهرست
 
فصل اول: کلیات
مقدمه
مسأله پژوهشی
اهمیت مسأله پژوهشی
اهداف پژوهش
پرسش های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران 
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد
بخش هفتم: قوانین اقدامات
بخش هشتم: علل فحشا
بخش نهم: شیوه های مقابله
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل
بخش 2) سن
بخش 3) وضعیت تأهل
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی
بخش 2) پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها
پایان نامه تجارت زنان

پایان-نامه-تجارت-زنانقاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شوددانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تجارت زنان, دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 15:3 ] [ dlxco & masbi ]
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
1-1- اجزای تشکیل دهنده یک سیستم مخابراتی دیجیتال
1-2- آشنايي با سيستم شناسايي خودكار نوع مدولاسيون و برخي از كاربردهاي آن
1-3- سير تكامل روش‌هاي شناسايي نوع مدولاسيون
1-4- سیر تحول و توسعه سیستم¬های مخابراتی دیجیتال از منظر تاریخی
فصل دوم 
تولید سیگنال و مدولاسیون دیجیتال
2-1- ضرورت مدوله سازی دیجیتال
2-2- انواع مدولاسیون
2-3- نمایش سیگنال های مدوله شده ی دیجیتالی
2-4- روش های مدوله سازی بدون حافظه
2-4-1- مدوله سازی پالس (PAM)
2-4-2- مدوله سازی فاز
2-4-3- مدوله سازی دامنه تربیعی
فصل سوم
روشهای تشخیص الگو
3-1- دسته بندي كلي روش‌هاي خودكار شناسايي نوع مدولاسيون
3-1-1- روش‌هاي نظريه تصميم 
3-1-2- روش‌هاي تشخيص الگو 
3-1- مروري بر كارهاي ديگران
3-2-1- تابع همبستگي طيفي
3-2-2- چگالي طيف توان
3-2-3- طيف نگاره 
3-2-4- فاز تابع مشخصه  (CF)
3-2-5- شكل منظومه
3-2-6- يستوگرام (نمودار مقايسه فراواني) 
3-2-7- انحراف استاندارد  مربوط به مقادير لحظه اي و ويژگي طيفي 
3-2-8- ماتريس ممانهاي مكاني (توان) و كومولانهاي  مرتبه بالا
3-2-9- اطلاعات گذرا موجود در سيگنال
3-2-10- سایر ویژگی‌ها 
فصل چهارم
طبقه بندی کننده های SVM 
4-1- مقدمه  بر عملکرد طبقه بندی کننده¬ها
4-2- مدل سیگنال
4-3- استخراج ویژگی
4-4- پیش پردازش
4-5- طبقه بندی کننده(SVM) 
4-6- بهینه سازی عملکرد طبقه بندی کننده
4-7- جمع بندي كارهاي ديگران و اهداف انجام اين پروژه
فصل پنجم
جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری
5-2- ارائه پیشنهاد جهت کارهای آینده
مراجع

 

پایان نامه تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال

پایان-نامه-تشخیص-نوع-مدولاسیون-دیجیتالپایان نامه کارشناسی ارشد برق و الکترونیک، با موضوع تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از شکل منظومه ای، معرفی اجزای تشکیل دهنده یک سیستم مخابراتی دیجیتال و کانال های مخابراتی، سیر تحول و توسعه سیستم های مخابراتی دیجیتال از منظر تاریخی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دیجیتال...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پایان نامه تشخیص نوع مدولاسیون دیجیتال
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 23:34 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن

پایان-نامه-جامعه-شناسی-نفاق-در-قرآنمقدمه: فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که  از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابردانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن, دانلود پایان نامه علوم اجتماعی
[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 23:58 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک،سیستم های MEMS

پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-الکترونیک-سیستم-های-memsپایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک،سیستم های Reconfigurable MEMS Antennas and Coupling Matrix Estimation  - MEMS  ؛  تکنولوژی میکروالکترومکانیکال سیستم در واقع یکی از جنبه های نوین علم الکترونیک می باشد که ....دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک, سیستم های MEMS
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 23:22 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه آلودگی هوا

پایان-نامه-آلودگی-هوامقدمه: هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار ۱۰۱۴×۶/۵ تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع ۶۰ کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود ۹۹ درصد حجم هوایدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه آلودگی هوا
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 15:34 ] [ dlxco & masbi ]
بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

بررسی-وضعیت-فعلی-مدیریت-بازار-فیروزه-صادراتی-استان-خراسان-و-ارائه-راهکارههای-مناسب-جهت-افزایش-صادراتمقدمه: بررسي آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان مي‌دهد كه محصولات كشاورزي و دامي عمده ترين بخش محصولات صادراتي ايران در يك قرن پيش بوده است. در آن زمان ابريشم، برنج، پنبه، توتون و تنباكو از اقلام عمده صادراتي كشور بوده‌اند كه امروزه بمنظور وارد كردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه اي ارز ازدانلود فایل


موضوعات مرتبط: مقاله، پایان نامه
برچسب‌ها: بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان, ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات
[ شنبه پنجم مهر 1393 ] [ 0:17 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک، مبدل های آنالوگ به دیجیتال (تکنیک های طراحی مدار)

پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-الکترونیک-مبدل-های-آنالوگ-به-دیجیتال-(تکنیک-های-طراحی-مدار)پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک، مبدل های آنالوگ به دیجیتال (تکنیک های طراحی مدار) CIRCUIT TECHNIQUES FOR LOW-VOLTAGE AND HIGH-SPEED A/D CONVERTERS؛  مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال سريع با ولتاژ تغذيه و توان پايين امروزه از عناصر كليدي سيستمهاي پردازشي و مخابراتي به شمار مي روند. كاربرد روز افزون دستدانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه، جزوات مهندسی برق
برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک, مبدل های آنالوگ به دیجیتال, تکنیک های طراحی مدار
[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 23:22 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم

پایان-نامه-طراحی-فن-آوری-اکستروژن-آلیاژهای-آلومینیومچکیده: اکستروژن و تاریخچه توسعه، روشهاي انجام اکستروژن، اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم، اکستروژن بیلت به بیلت اکستروژن هیدرواستاتیک و اکستروژن قطعات کوپر و توخالی و فزجانی مطالبی هستند که در فصل اول ارائه شده است در فصل دوم محاسبات بار و انرژي لازم براي تولید پروفیل و همچنین وضعیت مکانیکی تنش ها و ...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینی
[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 15:14 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه Ansys فورچ سرد شمش فولادی

پایان-نامه-ansys-فورچ-سرد-شمش-فولادیچکیده: فرایند فرم دهی ورقهای فلزی یکی از مهمترین فرایندهای تولید می باشد. با توجه به کاربرد روز افزون و وسیع این فرایند در صنایع مختلف از قبیل صنایع خودرو سازی، صنایع هواپیمایی، صنایع نظامی، لوازم خانگی و .... می توان به اهمیت این فرایند پی برد. امروزه با پیشرفت برق آسای تکنولوژی و ورود کامپیوتر...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه Ansys فورچ سرد شمش فولادی
[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 14:49 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی

قیمت:850000ریال


 

موضوع :پایان نامه سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري خصوصی با استفاده از مدل سلسله مراتب (AHP) تحلیلی(مطالعه موردي: بانک خصوصی پاسارگاد شعب شهر اصفهان)پایاننامه براي دریافت مدرك کارشناسی ارشدرشته مدیریت فناوري اطلاعات

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)چکبده:امروزه با شکل گیري ابزارهاي الکترونیکی ارتباطات مالی و اعتباري بانک ها با مشتریان خود نیز وارد مرحله جدیدي شده است که شاخصه بارز آن حضور فناوري هاي نوین با امکانات و توانمندي هاي بهینه است . دسترسی تعداد زیادي از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارت باطات الکترونیک بین افراد و سازمان هاي مختلف از طریق دنیاي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم آورده است . لذا امروزه در کنار مفهوم مدیریت ارتباط با مشتري، مفهوم دیگري با عنوان مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري شکل گرفته است.  هرچند تاکنون تحقیقات بسیاري در زمینه مدیریت ارتباط با مشتري انجام شده است که این تحقیقات از انواع گوناگونی از چارچوبهاي تئوریک استفاده نمود ه اند، امادر حوزه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري به ویژه در حوزه بانکداري خصوصی تحقیقی انجام نگرفته است . و در نتیجه عوام ل تأثیرگذار بر موفقیت در پیاده سازي مدیریت روابط مشتریان مورد شناسایی قرار نگرفته است.  دراین تحقیق 8 عامل مؤثر در اجراي موفق مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري مورد بررسی ، سنجش و اولویت بندي قرار گرفت که عبارتند از: فرهنگ، مدیران ارشد، کارمندان، فناوري، یکپا رچه سازي سیستم، سازوکارسازمانی، مشتري مداري و محرك ها و مشوق هاي کارمندان. براي بررسی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر ابتدا پرسشنامه اي ماتریسی در اختیار خبرگان قرار گرفت . اعتبار فرضیات تحقیق نیز از طریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت . سپس پرسشنامه اي با مقیاس لیکرت 10 امتیازي از 1 به عنوان بسیار ضعیف تا 10 به عنوان بسیار عالی براي اندازه گیري در نظر گرفته شد، و براي نظر سنجی و اولویت بندي عوامل و مؤلفه هاي مؤثر هر کدام در اختیار کارمندان و نیز مشتریان قرار گرفت. جامعه آماري، کارمندان شعب مختلف بانک پاسارگاد شهر اصفه ان بودند، که حدود 92 نفر انتخاب شدند و همچنین مشتریان شعب مختلف نیزکه حدود 4000 نفر بودند و نمونه 200 نفر انتخاب شد ند. ضمناً ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه هاي کارمندان و مشتریان نیز از نمونه اولیه به دست آمده و نشان از پایایی مناسب بود. براي وزن دهی و اولویت بندي عوامل و مؤلفه هاي هر کدام از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است.  نتایج آشکار کرد که در بین 8 عامل مؤثر از دید کارمندان بانک پاسارگاد : عامل محرك ها و مشوق ها در بالاترین اولویت و عامل سازوکار سازمانی در کمترین اولویت قرار دارد و به آن کمتر توجه می شود. از دید مشتریان عامل محرك ها و مشوق هاي کارمندان در بالاترین اولویت و عامل فرهنگ سازمانی در کمترین اولویت قرار دارد و بانک مذکور به عامل مشتري مداري نیز توجه چندانی نشان نمی دهد. فهرست مطالب : فصل 1- کلیات تحقیق1-1-  مقدمه1-2-    بیان مسئله1-3-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق1-4-  اهداف تحقیق1-5-  سوالات تحقیق1-6-  فرضیات تحقیق1-7-  چارچوب نظری تحقیق1-8-  تعاریف واژه هافصل 2- ادبیات و مستندات تحقیق2-1-    مقدمه2-2-  ویژگیهاي اقتصاد دانش محور2-3-  مفهوم مشتري مداريفصل 3- روش شناسی تحقیق3-1-  روش تحقیق3-2-  نحوه استخراج پارامترها3-3-  مراحل اجراي تحقیق3-4-    قلمرو تحقیق3-5-  جامعه آماری3-6-  نمونه و روش نمونه گیری3-7-  روش گردآوری اطلاعات3-8-  ابزار گرد آوری اطلاعات3-9-  روش های تجزیه و تحلیل داده هافصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات4-1-  بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک ترم تحصیلی4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد4-2-  بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیقفصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات5-1-  خلاصه يافته ها ي پژوهش5-2-  بحث و نتیجه گیری5-3-  محدودیتهای تحقیق5-4-  پیشنهادهای تحقیق


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدموضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي
[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 23:52 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز سوز آن

پایان-نامه-طراحی-و-تحلیل-مخازن-cng-و-بررسی-کیت-گاز-سوز-آنمقدمه: امروزه جهان در زمینه انرژي با دو بحران محدود بودن منابع سوخت هاي فسیلی و آلودگی محیط زیست روبه رو می باشد. در این میان بخش حمل و نقل، سهم عمده اي را در مصرف انرژي و آلودگی محیط زیست به خود اختصاص داده است لذا در طول نیم قرن گذشته تحقیقات زیادي براي جایگزینی انواع انرژي در بخش حمل و نقل ...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه طراحی و تحلیل مخازن CNG و بررسی کیت گاز, پایان نامه طراحی مخازن CNG
[ شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ] [ 23:32 ] [ dlxco & masbi ]
پایان نامه تعمیر و نگهداری انواع پمپ های هیدرولیک

پایان-نامه-تعمیر-و-نگهداری-انواع-پمپ-های-هیدرولیکچکیده: در پایان نامه تعمیر و نگهداري انواع پمپ هاي هیدرولیک ضمن تعریف، تاریخچه، مزایا و معایب پمپ هاي هیدرولیکی به معرفی انواع مدارهاي موازي و سري و سیستم هاي مرکز باز و مرکز بسته پرداخته است و شیوه کارکرد سیستمهاي هیدرولیکی ادوات کشاورزي و راه سازي انواع فرمان هاي هیدرولیکی را مورد مطالعه و ...دانلود فایل


موضوعات مرتبط: پایان نامه
برچسب‌ها: پایان نامه تعمیر و نگهداری انواع پمپ های هیدرولیک
[ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ] [ 0:4 ] [ dlxco & masbi ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
برچسب‌ها وب
iran (7)
93 (6)
C (4)
2002 (3)
ع (3)
2000 (3)
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت